# عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) نام زیرخدمت(شناسه زیرخدمت): نحوه ارائه خدمت: شماره تماس واحد پاسخگویی و پشتیبانی از زیر خدمت:
اعتبار بخشی مؤسسات سلامت(16061012000) - حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس:33451342 - 33439505، اداره نظارت بر درمان دانشگاه
ارائه پروانه فعالیت مؤسسات سلامت(16061013000) صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت(16061013100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست، و ...)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیرخدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052216،نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:خانم دکتر سعدالدین
ارائه پروانه فعالیت مؤسسات سلامت(16061013000) ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت(16061013102) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست، و ...)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052216، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:خانم دکتر سعدالدین
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000) اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت(16061013103) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست، و ...)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052216، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:خانم دکتر سعدالدین
صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیرخدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33441021-023، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: حمیده پرچ
ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000) تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(16061014100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:333441021 داخلی 2019، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:آقای تبیانیان
ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000) صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت( شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:33441021داخلی 2019، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:آقای تبیانیان
ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000) صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(16061014103) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت( شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:333441021 داخلی 2019، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:آقای تبیانیان
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت(16041015000) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) درسامانه ملی خدمت ویژه مردم

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

مراقبین سلامت ، بهورزان، پزشکان در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه ها و بهورزان خانه های بهداشت
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000) حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیرخدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

کارکنان واحدهای بهداشتی درمانی و کارشناسان ستادی، شماره تلفن گویا: 190- 4030
نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33441021-023، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: حمیده پرچ
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی(16042572100) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33441021-023، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: حمیده پرچ
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی(16042572101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33441021-023، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: حمیده پرچ
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف(16042572102) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33441021-023، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: حمیده پرچ
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی(16042572103) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسه زیرخدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

31052197، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: حمیده پرچ
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) صدور کارت بهداشت(16042572104) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

023-33441021- 2197، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: حمیده پرچ و مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000) اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور(10031019100)

لینک صفحه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

سامانه  نظام ثبت  و طبقه بندی علل مرگ  ارائه خدمتی صورت نمیگیرد. فقط گواهی فوتهای صادر شده در بیمارستانها توسط کارشناسان ثبت مرگ شهرستانها ثبت مرگ صورت میگیرد.

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000) اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور(10031019101)

اعلام ولادت برگه ها و مراحل قانوني ويژه ايي دارد و تنها توسط قسمت ليبر بيمارستان ها انجام مي شود . و مركزبهداشت در اين ميان نقشي ندارد. 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) غربالگری های گروه های سنی(16042573100) حضوری

راهنمای استفاده از خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیرخدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

نام و آدرس سامانه(های) مرتبط با خدمت:سامانه سیب

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

مراقبین سلامت و مراقبین سلامت –ماما - پزشکان
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) غربالگری بیماریهای ژنتیکی(16042573101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

سؤالات متداول

بیانیه سطح توافق خدمت

سمنان 023-33321361 دامغان 023-5237413و 5242555 گرمسار : 023- 4222899 و 4222299
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری (16042573102) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه سطح توافق خدمت

شماره تلفن مراکز خدمات جامع سلامت، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: مراقبین سلامت مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده(16022573103) حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

پزشکان خانواده و تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت، شماره سامانه پیامکی:98200019035، شماره تلفن گویا:190-4030
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده(16042573104) حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

پزشکان خانواده و تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت، شماره سامانه پیامکی:98200019035، شماره تلفن گویا:190-4030
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات درمانی سرپایی( 16022573105) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

پذیرش بيماران در بيمارستان
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات درمانی بستری(16032573106) حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت HIS

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:کارشناس پذیرش بیمارستانها
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان(16042573107) حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

سؤالات متداول

بیاینه سطح توافق خدمت

مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه ها و بهورزان خانه های بهداشت
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات آزمایشگاهی(16022573108) حضوری

راهنمای استفاده از زیرخدمت ارائه خدمات آزمایشگاهی

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیرخدمت) در سامانه ملی ویژه مردم

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052215، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: آقای حسینعلی حسن زاده
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات تصویربرداری(16022573109) حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت: HIS

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052217، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:آقای حسن جرجانی
ارائه خدمات استحقاق درمان (16062574000) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست، و ...)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت HIS

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052267، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: مهندس بهزاد عبدوس
پایش نظام سلامت (16042575000) پایش بیماری های واگیر(16042575100) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

پزشک ومراقبین مستقر در مراکز جامع سلامت و خانه بهداشت
پایش نظام سلامت (16042575000) پایش بیماری های غیر واگیر(16042575101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسه زیرخدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:33452344، دکتر محمدناصر رهبر، دکتر سهراب یدالهی، احمدمحبوبی، زهرا سبوحی، سیدجمال الدین حسینی ، دکتر فتاحی
پایش نظام سلامت (16042575000) پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا(16042575102) حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

کارشناسان گروه مدیریت خطر حوادث و بلایا و پزشکان خانواده و تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت
آموزش مداوم جامعه پزشکی(18051024000) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 31052127، نام و نام خانوادگی کارشناسان ارائه دهنده خدمت: نجمه حقیقت، آرزو عبداله زاده
اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)
برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه (18041026000) برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی(18041026100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33441022-023 داخلی: 2150، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: فهیمه همتی
برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه (18041026000) برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی(18041026104)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:02331052149 نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: لیدا فتاحی زاده ( سرپرست استعداد درخشان و المپیاد دانشگاه )
برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه (18041026000) پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی (18041026105) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052146،نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:سمانه مطلبی
تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (18082576000)
صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی (18082577000) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052146، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:سمانه مطلبی
جذب اعضاي هيات علمي و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی (10031028000) جذب اعضاي هيات علمي علوم پزشکی(10031028100) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:خانم تاجفر خانم قاسمی، شماره تلفن گویا:3105-023 داخلی 2154-2156
جذب اعضاي هيات علمي و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی (10031028000) تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی(10031028102) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: خانم فریده تاجفر- خانم احسانی، شماره تلفن گویا:33441021 023 - داخلی 2156-2157
اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته‌های علوم پزشکی (18082578000) اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل(18082578100)
اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته‌های علوم پزشکی (18082578000) اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور(18082578101)
انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000) تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:02333441022داخلی 2166، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: سپیده ملک محمدی
انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000) تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:02333441022داخلی 2166، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:سپیده ملک محمدی
ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000) صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی(18042582100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 31052163، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:خانم لیلا حسین پور
ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000) صدورگواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی(18042582101) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: خانم مرضیه فرزانه شماره تلفن گویا:334441022 داخلی 2167-2168
ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000) صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی(18042582102) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052167-023 نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:خانم مرضیه فرزانه
ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000) ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور(18042582103) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

31052168، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:خانم مرضیه فرزانه - خانم مهسا ذوالفقاریان
ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000) صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور(18042582104) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052167-023 31052168، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:خانم مرضیه فرزانه –خانم مهسا ذالفقاریان
ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000) صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (11022583100)
ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000) صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج(11022583101)
ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000) صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج(18042583102)
ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000) معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه(12012583103) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 31052152-023، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: اکرم کامران پور
ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000) ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج(18042583104)
ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000) تایید انتقال دانشجويان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل(18042583105)
ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000) تایید مدارك تحصيلي دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازكشور(18042583106)
ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی (18062584000) تغذیه دانشجویان علوم پزشکی(18062584100) حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیرخدمت)در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

02333654198 02333641776 02335220145 02334544841
ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی (18062584000) ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی(17012584101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:31052027-023 نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:مهدی باغبان
ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی (18062584000) برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی(17022584102) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

09388324481 نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: مجتبی تجلی
ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی (18062584000) ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی(18062584103) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33654364-023، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: سعیده نصیری
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی (18042585000 ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی(18042585100) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم:02333441022، داخلی 2166، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت:سپیده ملک محمدی
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی (18042585000) آموزش دانشجویان علوم پزشکی(18042585101)
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی (18042585000) مشاوره دانشجویان علوم پزشکی(18042585102)
ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی (16052586000) ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی(16052586100) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33654185، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: منیره موذن
ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی (16052586000) امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی(16052586101) حضوری

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت( شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه مردم

لینک  ارائه هرگونه فرم و مدارک مورد نیاز جهت درخواست خدمت مورد نظر

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس مستقیم: 33654185، نام و نام خانوادگی کارشناس ارائه دهنده خدمت: منیر موذن
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (16052587000 انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی(16052587101) غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

حسینعلی صفاخواه ، شماره تلفن گویا:33441022 داخلی: 2118
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (16052587000) انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی(16052587102) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیرخدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

علیرضا عمادی، شماره تلفن گویا:33441022 داخلی: 2120
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (16052587000) برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی(16052587103) نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) در سامانه ملی خدمت ویژه

لینک صفحه دریافت خدمت

سؤالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

علیرضا عمادی، شماره تلفن گویا:33441022 داخلی:2120