اهم شرح وظایف مسئول روابط عمومی:

  1- مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط به رشته شغلی.

  2- جمع اوری آمار و اطلاعات از واحدهای تابعه و جمع بندی آن جهت ارائه گزارش به مقام مافوق.

  3- مشارکت در ابلاغ ضوابط و آئین نامه‌های اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن امور تبلیغاتی.

  4- مشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن‌های خبری داخلی.

  5- مشارکت در نظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در واحدهای تابعه.

  6- انجام امور مربوط به برگزاری جشن‌ها، کنگره‌ها، برنامه‌ها و همایش‌های علمی و اجرائی.

  7- مشارکت در انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه‌ای و تشریفاتی.

  8- مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری براساس برنامه‌های مصوب دانشگاه.

  9- ایجاد ارتباط موثر با واحدهای روابط عمومی سایر نهادها و سازمان‌ها.

  10- پاسخگوئی به پرسش‌ها و نیازهای اطلاعاتی ارباب رجوع بصورت حضوری و تلفنی.

  11- مشارکت در تهیه تقویم دانشگاهی براساس رویدادهای مهم ملی، مذهبی و بومی.

  12- مشارکت در نظر سنجی و انعکاس افکار عمومی جهت بهره‌برداری‌های لازم دانشگاه.

  13- هماهنگی و اقدامات لازم جهت تهیه و ضبط برنامه‌های رادیویی، تلوزیونی و مطبوعاتی.

  14- مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مربوط به برنامه‌های مصوب دانشگاه.

  15- دریافت عرایض، مکاتبات و شکایات مردمی و ارجاع آن به مراجع و واحدهای ذیربط.

  16- شرکت فعال در دوره‌های کارآموزی، مهارتی و اموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی‌های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

  17- انجام سایر امور مربوط و بر طبق و با دستور مقام مافوق.

  اهم شرح وظایف مسئول  زمان بحران

  مسئولیت فوری قبل از بحران:

 •    تدوین یک سیتم برای انتقال و جمع آوری اطلاعات
 •    تدوین طرحهای جهت دریافت و صدور هشدار در سطح افقی و عمودی
 •    تهیه برنامه پخش هشدارها در سطح جامعه ، آژیر، بلند گو

  مسئولیت میانی قبل از بحران:

 •    تدوین برنامه آموزش برای ارتقاء اگاهی مردم در نحوه عملکرد بهنگام بروز بحران
 •    تهیه برنامه هایی به منظور به حداقل رساندن فاصله زمانی بین بروز سانحه و اعلام هشدار
 •    تعیین برنامه ها و خط مشی استاندارد برای سیستم هشدار

    مسئولیت دیر هنگام قبل از بحران:

 •   تهیه برنامه هایی به عنوان مانور برای امتحان سیستم هشدار
 •   اجرای مانورهای سیستم هشدار
 •   تدوین برنامه راهنمایی مراجعین در مورد یافتن اقوام مصدومین

   مسئولیت فوری حین بحران:

 •    دریافت مسئولیت از فرمانده بحران
 •    تعیین محدودیت محتوای اخبار اعلام شده از جانب فرمانده بحران
 •    انتخاب یک مکان مناسب به دور از مرکز عملیات اضطراری و واحد درمان بیماران برای اطلاع رسانی عمومی و هدایت خبرنگاران
 •    ایجاد شبکه اطلاع رسانی

  مسئولیت میانی حین بحران:

 •   برقراری ارتباط با مرکز اورژانس و واحد عملیاتی برای برآورد میزان آسیب به ساختارها و زیر ساختارها 
 •   برقراری ارتباط با سایر مراکز درمانی برای تعیین وضعیت
 •   کسب اطلاعات از وضعیت بیماران- پرسنل- خانواده ها