شاخص ارزيابي هر فرايند:

 

ردیف

عنوان شاخص

طبقه بندی شاخص

تعریف

تفکیک

صورت کسر

مخرج کسر

ضریب

منبع داده

توالی گزارش

استفاده کننده

1

ميزان بررسي رسانه هاي ( مكتوب، ديداري و شنيداري) در خصوص اخبار مربوط به دانشگاه

خروجي

نسبت مواردي از اخبار كه توسط كاركنان روابط عمومي مشاهده مي شود

مكتوب، ديداري و شنيداري

تعداد خبرهاي بررسي شده

كل اخبار توليد شده در استان

درصد

فرم عملكرد موجود در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

2

ميزان تحليل اخبار منتشر شده

خروجي

مواردي از اخبار كه توسط  كاركنان روابط عمومي  تحليل شده است

مكتوب، ديداري و شنيداري

تعداد خبرهاي  تحليل  شده

كل اخبار رصد شده

درصد

فرم عملكرد موجود در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

3

تعداد بازبيني برنامه استراتژيك

خروجي

سياست هاي روابط عمومي كه با توجه به نيازها تجديد نظر مي شود

-

-

-

-

مشاهده برنامه استراتژيك

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

4

صيانت از استانداردهاي روابط عمومي

 

خروجي

انجام فعاليت هاي روابط عمومي با توجه به استانداردهاي موجود

فرايندهاي  موجود در روابط عمومي

-

-

-

چك ليست نظارت

سالانه

كاركنان روابط عمومي

5

ميزان نگرش مردم، كارمندان دانشگاه و دانشجويان نسبت به دانشگاه

اثري

ديدگاه مردم، دانشجويان و همكاران به دانشگاه

مردم، دانشجويان و كاركنان

تعداد افرادي كه نگرش مثبت دارند

كل افرادي كه كورد بررسي قرار گرفته اند

درصد

فرم هايي كه بايد طراحي شود

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

6

تعداد مراسمات ملي، مذهبي ، كنفرانس ها، سمينارها ، جشنواره ها، مصاحبه هاي برگزارشده

خروجي

برنامه هاي برگزارشده در روابط عمومي

ملي، مذهبي ، كنفرانس ، سمينار ، جشنواره ، مصاحبه

-

-

-

فرم پيش ساخته در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

7

تعداد خبرنامه داخلي، ويژه نامه چاپ شده

خروجي

خبرنامه داخلي  و ويژه نامه چاپ شده

خبرنامه،  ويژه نامه

-

-

-

فرم پيش ساخته در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

8

تعداد عكس هاي تهيه شده

خروجي

عكس هاي تهيه شده

عكس

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

9

تعداد ساعات فيلمبرداري شده از مراسمات

خروجي

فيلم هاي تهيه شده

فيلم

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

10

تعداد ساعات  ارائه خدمت در سالن

خروجي

ارائه خدمت در سالن

سالن

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

11

تعداد ميكس عكس يا فيلم

خروجي

ميكس عكس يا فيلم

عكس -  فيلم

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

12

تدوين و تهيه فيلم

خروجي

تدوين و تهيه فيلم

فيلم

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه، مديران

كاركنان روابط عمومي

13

تعداد پيام هاي ارسال شده در سال

خروجي

پيام هاي ارسال شده

اس ام اس –

اتوماسيون

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

14

تعداد خبرهاي تهيه و بارگذاري شده در وب دا

خروجي

خبر هاي تهيه شده

وب دا- صداوسيما-مطبوعات

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

15

تعداد مطالب درج شده در مطبوعات

خروجي

مطالب درج شده در مطبوعات

مناقصه- مزايده- اخطاريه – مطالب علمي

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

16

نسبت انتقادات پاسخ داده شده در رسانه ها

خروجي

انتقادات پاسخ داده شده

وب دا- صداوسيما-مطبوعات

پاسخ هاي تهيه شده

كل انتقادات به دانشگاه

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

17

نسبت انعكاس پيشنهادات ، انتقادات و شكايات مردمي و پرسنلي از طريق مركز تماس

خروجي

انعكاس پيشنهادات ، انتقادات و شكايات مردمي و پرسنلي

مركز تماس

تعداد پيشنهادات ، انتقادات و شكايات منعكس شده به مديران

كل  پيشنهادات ، انتقادات و شكايات دريافتي

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

18

نسبت پيشنهادعاي بررسي شده

خروجي

پيشنهادعاي بررسي شده

واحد هاي تابعه – مرد و زن

پيشنهادعاي بررسي شده

كل پيشنهادها  دريافت شده

-

فرم عملكرد پيشنهادها

سالانه

استانداري

رييس دانشگاه-  مديران

كاركنان روابط عمومي

19

نسبت پيشنهادعاي دريافت شده

خروجي

پيشنهادعاي دريافت شده

واحد هاي تابعه – مرد و زن

پيشنهادعاي دريافت شده

كل كاركنان دانشگاه

درصد

فرم عملكرد پيشنهادها

سالانه

استانداري

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

20

نسبت پيشنهادعاي پذيرفته شده

خروجي

پيشنهادعاي پذيرفته شده

واحد هاي تابعه – مرد و زن

پيشنهادعاي پذيرفته شده

كل پيشنهادها  بررسي شده

-

فرم عملكرد پيشنهادها

سالانه

استانداري

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

21

نسبت مشاركت كاركنان

خروجي

مشاركت كاركنان

واحد هاي تابعه – مرد و زن

پيشنهاد دهندگان

كل كاركنان دانشگاه

-

فرم عملكرد پيشنهادها

سالانه

استانداري

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي