آدرس : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

حوزه ریاست –واحد حراست

 

تلفن : - 33434445–023

فاکس : 33441116 –023

کد پستی : 99951- 35198

پست الکترونیک :  it.herasat @ semums.ac.ir