بخشنامه شماره 556/212/د شرح وظایف  مشاور زنان توسط معاون توسعه و مدیریت و منابع وزارت بهداشت

 

1-      هماهنگی و همکاری با بخش های مختلف ستادی و سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم به ریاست، معاونین و مدیران دانشگاه / دانشکده در جهت حمایت از برنامه های بهبود سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی زنان و کاهش مشکلات آنان

2-      هماهنگی و مشارکت در بررسی و جمع آوری اطلاعات و یافته های منطقه ای اعم از شهری، روستایی و عشایری و ارزیابی و تعیین نیازهای الویت دار

3-      مشارکت در تعیین الویت های تحقیقاتی، آموزشی و خدماتی سلامت زنان در سطح منطقه بر پایه نیازهای الویت دار منطقه ای و سند توسعه استانی

4-      همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط در تامین، حفظ و ارتقا سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان بر پایه نیازها و الویت های منطقه ای و هماهنگی و جلب کمک های برون بخشی در سطح منطقه

5-      عضویت و حضور فعال در کمیته های مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ترویج زایمان ایمن و کمیته دانشگاهی مرک مادران باردار و کمیته رفاهی به منظور مشارکت در تدوین طرح ها و برنامه های مربوط به سلامت زنان و خانواده

6-      تعامل و همکاری در راستای رفع مسائل و مشکلات زنان بویژه زنان شاغل دانشگاه/ دانشکده، زنان سرپرست خانوار، دانشجویان دختر و ارائه راه کارهای عملی جهت رفع مشکل آنان با جلب مشارکت های نهادهای دولتی و غیر دولتی به ویژه خیریه ها ونهاد های مردمی

7-      تصمیم سازی، تعامل و همکاری در اجرای برنامه های توانمند سازی زنان در زمینه های قرهنگی، علمی، مریریتی و اجتماعی و گسترش خدمات مشاوره ای و توسعه مهارت ها متناسب با نیازها و مشکلات سلامت زنان و خانواده در منطقه

8-      ارتباط مستمر با کارگروه بانوان و خانواده استانداری به منظور مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای و استانی