کارگروه ها

کارگروه سلامت

کارگروه آموزش

کارگروه فرهنگی اجتماعی

کارگروه ورزش

زینب صبور،

مطهره کبیریان

زینب صبور

مطهره کبیریان

راضیه یوسفی نژاد

فاطمه اعتمادی

پروین قاضی

پروین قاضی،

مژگان پیمان خواه

مژگان پیمان خواه

زهرا حاجیان

دکتر الهه قدس

آذر ریاضی دوست،

پروین قاضی

خاتون ابراهیمی

آذر ریاضی دوست

دکتر الهه قدس

دکتر الهه قدس

معصومه یاوری

زهرا حاچیان

زهرا جاچیان

آذر ریاضی دوست

صغری عقیلی

معصومه یاوری

معصومه یاوری

خاتون ابراهیمی

منصوره علومی

مرضیه عضدی

پروانه محمد پور

معصومه یاوری

مريم نصيري

 

منصوره علومی

پروانه محمد پور

 

 

آمنه ممبيني

فاطمه رهایی

 

 

فاطمه شاهمرادي

مريم نصيري

 

 

 

لیست کارگاه های آموزشی

كارگاه مهارتهای ده گانه زندگی 

-        توانايي آگاهي از خود

-        توانايي همدلي با ديگران

-        توانايي برقراري ارتباط موثر

-        توانايي روابط بين فردي سازگارانه

-        توانايي تصميم گيري

-        توانايي حل مسئله

-        توانايي تفكر خلاق

-        توانايي تفكر انتقادانه

-         توانايي مقابله با هيجانات منفي

-         توانايي مقابله با استرس