شماره مستقیم 33448992-023 

کد استان سمنان 023 می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی دانشگاه، از بیرون دانشگاه شماره 3105 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

شماره داخلی آقای ارسطو 2326 ،

شماره داخلی آقای مسعودی2323 ،

شماره داخلی آقای مظاهری2324 ،

شماره داخلی آقای گیلوری2325،

شماره داخلی آقای فرخ نژاد2322،

 

شماره ی فضای مجازی اداره بازرسی:09912748892