مدارک شناسایی جهت صدور کارت شناسایی پرسنلی:
1- اسکن عکس رنگی 3*4
2- اسکن آخرین حکم کارگزینی
3- اسکن کارت شناسایی قبلی
ارسال مدارک فوق بصورت پیام اتوماسیون به کارشناس مربوطه اداره حراست (کارت شناسایی جهت پرسنل طرحی و شرکتی صادر نمیگردد)
 
تحویل کارت شناسایی پرسنلی:
پرسنل محترم بعد از کسب اطلاع از صدور کارت شناسایی خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و همسر و کارت شناسایی قبلی جهت دریافت کارت صادر شده خود شخصا اقدام نمایند
 
صدور کارت شناسایی بازرسی:
جهت صدور کارت شناسایی بازرسی، مدارک ذیل بصورت مکاتبه در اتوماسیون اداری با معاونت مربوطه صادر میگردد:
1- اسکن عکس رنگی 3*4
2- کد ملی بازرس
3-سمت بازرس
4- منطقه بازرسی
5- اسکن کارت بازرسی قبلی
 
تحویل کارت شناسایی بازرسی:
بازرسان محترم بعد از کسب اطلاع از صدور کارت شناسایی خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و همسر و کارت شناسایی بازرسی قبلی جهت دریافت کارت صادر شده خود شخصا اقدام نمایند.