رابطین محترم امور بانوان در واحد های تابعه 

رابط امور بانوان

نام مرکز

ردیف

خانم مریم نظری

معاونت آموزشی

1

خانم مرضیه علومی

معاونت دانشجویی

2

خانم ریاضی دوست

معاونت بهداشتی

3

خانم یوسفی نژاد

معاونت درمان

4

خانم فاطمه رهایی

معاونتس تحقیقات و فناوری

5

خانم مریم نصیری

معاونت اجتماعی

 

خانم مژگان پیمان خواه

معاونت غذا و دارو

6

خانم فاطمه اعتمادی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

7

خانم منیره حسنیان

دانشکده توانبخشی

8

خانم نفیسه ابراهیم پور

دانشکده دندانپزشکی

9

خانم معصومه بیگم حسینی

دانشکده پزشکی

10

خانم پروین قاضی

دانشکده پرستاری و مامایی

11

خانم لعيا صادقي نژاد

دانشکده بهداشت دامغان

12

خانم ميترا عبدوس

دانشکده پیراپزشکی سرخه

13

خانم پروانه محمد پور

مرکز بهداشت مهدیشهر

14

خانم زینب صبور

بیمارستان معتمدی گرمسار

15

خانم معصومه یاوری

بیمارستان ولایت دامغان

16

خانم سلاله رودي

بیمارستان امام حسین آرادان

17

خانم فاطمه شاه مرادی

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

18

 

بیمارستان امبرالمومنین

19

خانم لیلا هدایت پور

خانم سمیه قزلو

بیمارستان کوثر

20

 

مرکز بهداشت سمنان

21

خانم زهرا حاجیان

مرکز بهداشت گرمسار

22

خانم مطهره کبیریان

شبکه  بهداشت دامغان

23

خانم خاتون ابراهیمی

شبکه بهداشت سرخه

24

خانم پروانه محمد پور

مرکز بهداشت مهدیشهر

25

خانم لقائی رابط امور ورزشی 26