رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

دکتر کامران قدس رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دکتر کامران قدس

کارنامه علمی(CV)

ارتباط با رئیس دانشگاه

 

 آدرس  : سمنان – بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان سمنان
نمابر : 33448999
مرکزتلفن : 33441022 -33441021
Email:kamran_ghods@semums.ac.ir

بر اساس تشکیلات سازمانی، مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کلیه امور دانشگاه توسط رئیس دانشگاه با همکاری معاونان ذیربط اداره می شود .
رئیس دانشگاه ، به  پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتصاب می گردد و محور اصلی اتخاذ تصمیمات و عملکرد دانشکاه ، بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه میباشد.
 
 وظایف و اختیارات
 •      تعیین سیاست کلی و خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاستهای آموزشی و پژوهشی
 •     رهبری فعالیتهای آموزشی و اداری
 •     نظارت در تهیه بودجه دانشگاه و پیشنهاد آن به هیئت امنای دانشگاه
 •     اعمال نظارت بر فعالیتهای مختلف دانشگاه وایجاد هماهنگی بین آنها
 •     ارائه گزارش سالیانه عملکرد دانشگاه به هیئت امنای دانشگاه
 •     نصب وعزل اعضای هیات رئیسه دانشگاه، رؤسای دانشکده ها، مدیران گروههای آموزشی ومسئولان واحد های ذیربط
 •     اجرای مصوبات وآئین نامه هاو بخشنامه ها و دستورالعملهای تعیین شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  هیئت رئیسه

 1.      رئیس دانشگاه
 2.     معاون آموزشی
 3.     معاون دانشجویی فرهنگی
 4.     معاون بهداشتی
 5.     معاون درمان
 6.     معاون دارو و غذا
 7.     معاون توسعه مدیریت و منابع
 8.     معاون تحقیقات و فناوری
 9.     معاون بین الملل

 

وظایف و اختیارات هیات رئیسه دانشگاه
فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وآئین نامه ها وبخشنامه های صادر شده از سوی وزارت متبوع .
پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیات امنا از طریق رئیس دانشگاه
بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیات رئیسه و نظارت بر عملکرد واحد های دانشگاه
فراهم کردن زمینه مردمی نمودن دانشگاه و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای وابسته
ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف معاونت ها
بررسی آئین نامه ها ی اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیات امنا
تهیه پیشنهادها ، طرح ها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیات امنا قرارگیرد.
پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه وهیات امنا از طریق رئیس دانشگاه
پیشنهاد توزیع وتخصیص فرصت های مطالعاتی ودوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که از طریق رئیس دانشگاه به وزارت متبوع طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می گیرد.

 

شورای فرهنگی دانشگاه


شورای فرهنگی دانشگاه به منظور هماهنگ نمودن برنامه های فرهنگی دانشگاه در چهارچوب سیاستها و ضوابط مصوب،با توجه به حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهاد های ذیربط وهمکاری با ریاست دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف دانشجویی تشکیل می شود.

 

 اعضای شورا

 

 1.   رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا
 2.   معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 3.   مدیر فرهنگی دانشگاه
 4.   یک عضو هیئت علمی به انتخاب رئیس دانشگاه
 5.  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 6. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه
 7.  یک دانشجو به انتخاب رئیس دانشگاه
 8.  نماینده بزرگترین تشکل دانشجویی
 9.  مسئول بسیج دانشجویی
 10.  مسئول جهاد دانشگاهی دانشگاه

 وظایف واختیارات شورا
 
برنامه ریزی وایجاد هماهنگی برای فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دانشگاه همکاری برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشهای دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه های مناسب فرهنگی و تبلیغاتی
ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری ،جهاد دانشگاهی وانجمنهای اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه
برنامه ریزی برای گسترش و بسط مباحثات فرهنگی دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی
شناخت و سازماندهی نیرو های مستعد ومعتمد از طریق نهادهای دانشجویی و فرهنگی و معرفی آن به جامعه
بررسی و اظهار نظر درباره موضوعاتی که از شورای دانشگاه یا دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری به شورای فرهنگی ارجاع می گردد .
 برنامه ریزی وتعیین خط مشی فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی و همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان اساتید و دانشجویان با همکاری معاونت آموزشی               
 همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه ، برقراری سمینارها ، جلسات و برنامه های آموزشی مشترک
 
هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشجویی
شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس حفظ مصالح کشور ، آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان را مصوب نمود. این آئین نامه تلاشی برای تحقق شعار قانون مداری  در ایران اسلامی می باشد تا در سایه این انضباط و قانونمندی افکار متعالی دانشگاهیان درسطح جامعه تجلی یابد ، لذا این آئین نامه بر مبنای چنین تفکری با نظر به اصول عمومی و اختصاصی حاکم بر دانشگاهها و به منظور توسعه و تشویق فعالیت ها و حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان در چارچوب قوانین موضوعه کشور تدوین گردیده است .
 
اعضای هیات نظارت دانشگاه
 رئیس دانشگاه به عنوان رئیس هیئت
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 نماینده مقام وزارت به پیشنهاد رئیس دانشگاه
 
وظایف هیات نظارت دانشگاه
 بررسی اسا سنامه و صلاحیت اعضای مؤسس تشکل های اسلامی
اعلام موافقت اصولی و صدور پروانه فعالیت برای تشکل های اسلامی
صدور مجوز انجام فعالیت تشکل ها
 نظارت برحسن اجرای انتخابات تشکل های اسلامی
رسیدگی به تخلفات تشکل ها بر اساس آئین نامه مربوط
رسیدگی به شکایات واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیتهای تشکل های اسلامی توقیف ولغو پروانه فعالیت تشکل های اسلامی
 
ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
جهت پیشبرد سریع و مطلوب اهداف و برنامه های آموزشی و رفاهی دانشجویان ایثارگر ســــتاد امور ایثارگران تشکیل می شود .
 
اعضای ستاد

 1.  رئیس دانشگاه به عنوان رئیس ستاد
 2.  دبیر ستاد
 3. کارشناس آموزشی
 4. کارشناس ستاد

 
وظایف و فعالیتهای ستاد
 طرح استاد مشاور جهت راهنمایی هر چه بهتر و کمک به دانشجویان تحت پوشش در طول تحصیل که موارد آموزشی ، رفاهی و انتخاب واحد و... را شامل می گردد.
-در اختیار قرار دادن کتابهای آموزشی، سی دی و فیلمهای آموزشی موجود در ستاد .
 برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی به صورت جمعی یا فردی در هر درسی که مورد نیاز دانشجویان باشد .
 خدمات سایت اینترنت که به دو صورت امکان پذیر است :
                  1- در منزل با تخیف ویژه
                  2- در محل ستاد با تعیین وقت قبلی
 اجرای طرح پژوهشی با توجه به استقبال دانشجویان تحت پوشش
 برگزاری سمینارهاوپانلهای علمی با عنایت به استقبال دانشجویان
 برگزاری کلاسهای کامپیوتر(مقدماتی تا اینترنت )زبان انگلیسی (همه فنون ) هنری (خطاطی )
 برگزاری مسابقات از جمله کتابخوانی ومقاله نویسی
 برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی
 اعطای بن کتاب
 اعطای وام قرض الحسنه
 اعطای هدیه جشن ازدواج دانشجویی


 حوزه ریاست  دانشگاه
1- دفتر ریاست و روابط عمومی
2- اداره حراست
3- مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
4- اداره حقوقی
5- دفتر گزینش استاد و دانشجو
6- هیئت رسیدگی به شکایات و ارزشیابی
7- هسته گزینش

8-مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث