وبینار کم خونی در بیماران دیالیزی ویژه پرستاران بخش دیالیز بیمارستان ولایت برگزار گردید

وبینار کم خونی در بیماران دیالیزی ویژه پرستاران بخش دیالیز بیمارستان ولایت برگزار گردید

مسئول بخش دیالیز بیمارستان ولایت در فرایند تدریس و ارائه آموزش لازم به پرستاران بخش دیالیز، تاکید داشت که با توجه به حساسیت خاصی که بیماران دیالیزی در طی دوره ی درمان دارند،لازم است، پرستاران به عنوان گروه خدمت رسان به بیماران دیالیزی در طی فرایند دیالیز توجه ویژه داشته باشند.