حادثه ی تلخ در پی حادثه جاده ای...

حادثه ی تلخ در پی حادثه جاده ای...

کارشناس فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در حین ارائه خدمت به آسیب دیده گان تصادف جاده ای دچار حادثه شد.