ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

سمت

رایانامه/ شماره تماس

تصویر

1

محمد صادق دانایی

مدیریت

کارشناسی ارشد

کارشناس نهاد

02333654169

2

اسماعیل معصوم

 

مدیر اجرایی نهاد

02333654169

3

معصومه بیگم حسینی

 

کارشناس امور بانوان نهاد

02333654169