چارت سازمانی روابط عمومی

 

چارت سازمانی روابط عمومی

 شرح وظایف(هر پست سازمانی ):

 

  تهیه و تدوین اخبار صدور بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی و مطبوعات
  انعکاس و تشریح دیدگاه ها ، سیاست ها و برنامه های دانشگاه
  سیاستگذاری و اجرای سیاست های خبری ، تبلیغاتی ، انتشاراتی و مطالعاتی در حوزه روابط عمومی دانشگاه
  تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی
  برنامه ریزی ، تدوین و هماهنگی برنامه های مصاحبه ، مسئولان دانشگاه با کلیه رسانه های گروهی متناسب با اولویت های دانشگاه و نیاز افکار عمومی
  ایجاد ارتباط مبتنی بر حسن تفاهم بین مردم ، کارکنان ، دانشجویان و مسولان دانشگاه
  ایجاد و راه اندازی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان
  انجام تعهدات و اقدامات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و فراهم کردن تسهیل دسترسی آنان به خدمات ارائه شده در مرکز تابعه دانشگاه
  تدوین و اجرای طرح جمع تبلیغات و مناسبت ها و مراسم به منظور تنظیم ایام و مناسبت های ویژه برای دانشگاه و مراکز تابعه
  برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانس ها ، سمینارها ، جشنواره ها ، مصاحبه ها در دانشگاه و مراکز تابعه
  تشکیل و همکاری با ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی در دانشگاه
  انتشار نشریه های داخلی و برون سازمانی و انواع نشریه های موردی
  تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دانشگاه
  نظرسنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های دانشگاه
  تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی از بازتاب فعالیت های دانشگاه
  ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی دانشگاه
  تجهیز و توسعه نیروی انسانی و بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان روابط عمومی دانشگاه و مراکز تابعه
  هماهنگی با سیاست ها ، خط مشی ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت متبوع
  ایجاد هماهنگی ، هدایت و نظارت بر روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه و ارزیابی عملکرد سالانه آنها
  انجام و پیگیری سایر وظایف محوله از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

فرآیند هر وظیفه:

  فرآیند تهیه و تدوین اخبار صدور بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها
  فرآیند تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی و مطبوعات
  فرآیند انعکاس و تشریح دیدگاه ها ، سیاست ها و برنامه های دانشگاه
  فرآیند سیاستگذاری و اجرای سیاست های خبری ، تبلیغاتی ، انتشاراتی و مطالعاتی در حوزه روابط عمومی دانشگاه
  فرآیند تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی
  فرآیند برنامه ریزی ، تدوین و هماهنگی برنامه های مصاحبه ، مسئولان دانشگاه با کلیه رسانه های گروهی متناسب با اولویت های دانشگاه و نیاز افکار عمومی
  فرآیند ایجاد ارتباط مبتنی بر حسن تفاهم بین مردم ، کارکنان ، دانشجویان و مسولان دانشگاه
  فرآیند ایجاد و راه اندازی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان
  فرآیند انجام تعهدات و اقدامات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و فراهم کردن تسهیل دسترسی آنان به خدمات ارائه شده در مرکز تابعه دانشگاه
  فرآیند تدوین و اجرای طرح جمع تبلیغات و مناسبت ها و مراسم به منظور تنظیم ایام و مناسبت های ویژه برای دانشگاه و مراکز تابعه
  فرآیند برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانس ها ، سمینارها ، جشنواره ها ، مصاحبه ها در دانشگاه و مراکز تابعه
  فرآیند تشکیل و همکاری با ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی در دانشگاه
  فرآیند انتشار نشریه های داخلی و برون سازمانی و انواع نشریه های موردی
  فرآیند تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دانشگاه
  فرآیند  نظرسنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های دانشگاه
  فرآیند تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی از بازتاب فعالیت های دانشگاه
  ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی دانشگاه
  فرآیند تجهیز و توسعه نیروی انسانی و بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان روابط عمومی دانشگاه و مراکز تابعه
  فرآیند هماهنگی با سیاست ها ، خط مشی ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت متبوع
  فرآیند ایجاد هماهنگی ، هدایت و نظارت بر روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه و ارزیابی عملکرد سالانه آنها
  فرآیند انجام و پیگیری سایر وظایف محوله از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی