معاونت ها

1

معاونت آموزشی

http://dme.semums.ac.ir

2

معاونت بهداشتی

http://health.semums.ac.ir

3

معاونت تحقیقات و فناوری

http://rtvc.semums.ac.ir

4

معاونت توسعه مدیریت و منابع

http://dmr.semums.ac.ir

5

معاونت غذا و دارو

http://semums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=679

6

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://mefda.ir/service/universities/semnan

7

معاونت درمان

http://darman.semums.ac.ir

دانشکده ها

1

دانشکده پزشکی

http://medicine.semums.ac.ir

2

دانشکده دندانپزشکی

http://dentistry.semums.ac.ir

3

دانشکده توانبخشی

http://rehab.semums.ac.ir

4

دانشکده پرستاری و مامایی

http://nursing.semums.ac.ir

5

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

http://healthfaculty.semums.ac.ir

6

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

http://sorkhehparamed.semums.ac.ir

7

دانشکده تغذیه و علوم غذایی و دانشکده پیراپزشکی آرادان

http://nutrition.semums.ac.ir

بیمارستان ها

1

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

http://kosarhos.semums.ac.ir

2

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمؤمنین

http://amirhos.semums.ac.ir

3

بیمارستان ولایت دامغان

http://velayathos.semums.ac.ir

4

بیمارستان معتمدی گرمسار

http://garmsarhos.semums.ac.ir

5

بیمارستان امام حسین آرادان

http://aradanhos.semums.ac.ir

6

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

http://15khordadhos.semums.ac.ir

شبکه های بهداشتی درمانی
1

مرکز بهداشت سمنان

http://healthcenter.semums.ac.ir
2

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر

http://shbm.semums.ac.ir
3

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  دامغان

http://www.semums.ac.ir/page/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار

http://www.semums.ac.ir/page/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1

5

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

http://soor.semums.ac.ir
6

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان

http://www.semums.ac.ir/page/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

مراکز تحقیقاتی
1 مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

http://nmrrc.semums.ac.ir

2 مرکز تحقیقات فیزیولوژی

http://www.semums.ac.ir/page/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8

%B2+%D8%AA%D8%AD%D9%82%

DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%81%DB%8C%D8%

B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C

3

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی

 

http://nssrc.semums.ac.ir

4 مرکز تحقیقات خونریزیای غیر طبیعی رحم

http://aubrc.semums.ac.ir

5 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت http://sdhrc.semums.ac.ir
6 مرکز تحقیقات سرطان

http://www.semums.ac.ir/page/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%

D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86

7 آزمایشگاه جامع  تحقیقاتی

http://crl.semums.ac.ir    

8 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

http://rtvc.semums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=24&pageid=5392&siteid=24

 
1 http://en.semums.ac.ir Semnan university of medical sciences and healt serviced