لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان گروه‌ها زیرخدمت
16061012000 اعتبار بخشی مؤسسات سلامت معاونت درمان
16062571000 صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت معاونت بهداشتی
16061016000 پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت معاونت بهداشتی
16042573000 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی معاونت بهداشتی
16062574000 ارائه خدمات استحقاق درمان معاونت درمان
16042575000 پایش نظام سلامت معاونت بهداشتی
18051024000 آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی
18042582000 ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی معاونت آموزشی
18042583000 ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج امور بین الملل
18062584000 ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی معاونت دانشجویی و فرهنگی
16052586000 ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری
16052587000 ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری
نتیجه ای یافت نشد