لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان گروه‌ها زیرخدمت
18042585101

آموزش دانشجویان علوم پزشکی

امور بین الملل
16022573109 ارائه خدمات تصویربرداری معاونت درمان
16022573108 ارائه خدمات آزمایشگاهی معاونت درمان
16061012000

اعتبار بخشی مؤسسات سلامت

معاونت درمان
16061013000 ارائه پروانه فعالیت مؤسسات سلامت معاونت درمان
16061014000 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان معاونت درمان
16061016000

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

معاونت بهداشتی
18042583000 ارایه خدمات دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج معاونت آموزشی
16042572000 ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن معاونت بهداشتی
10031019000 اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور معاونت درمان
16042573000

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

معاونت بهداشتی
16062574000

ارائه خدمات استحقاق درمان

معاونت درمان
16042575000 پایش نظام سلامت معاونت بهداشتی
18051024000 آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی
18041026000 برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه معاونت آموزشی
10031028000 جذب اعضای هیأت علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی معاونت آموزشی
18042581000 انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور معاونت آموزشی
18042582000 ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی معاونت آموزشی
18062584000 ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی معاونت دانشجویی و فرهنگی
16052586000 ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری
16052587000 ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری
نتیجه ای یافت نشد