اطلاعیه: تمامی مناقصات و مزایدات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir

و همچنین قراردادها از طریق پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به آدرس cdb.mporg.ir قابل مشاهده هستند.