اطلاعیه: تا اطلاع ثانوی کلیه مناقصات و مزایدات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  https://setadiran.ir/setad/cms انجام می شود.