مشاور امور بانوان

نام و نام خانوادگی: زهرا احمدی زاده

سمت: عضو هیئت علمی

پست الکترونیک : Ahmadizade.z@gmail.com

   

دفتر اموربانوان دانشگاه به عنوان یک بازوی قوی دانشگاه در تامین و ارتقاء سطح علمی و سلامت زنان شاغل درنظر داردبا همکاری و هم اندیشی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بستری رافراهم کند تا بانوان دانشگاه در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، اخلاقی و معنوی با شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای نهفته خود به گونه ای فعالیت نمایند تا بتوانند درهمه ابعاد سلامت جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعي و معنوي به استانداردهاي جهاني نزديکتر شده واز نظر تامين نيازهاي اساسي، زنان سرآمد کشور باشند. همچنين به عنوان جايگاه علمي بانوان منطقه، زمينه لازم را براي هم انديشي و ارتباطات موثر و مفيد با زنان سايردستگاه ها وجامعه را  باهدف توسعه توانمندي هاي زنان دانشگاه درامورعلمي، معنوي، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي فراهم نمايد.

کارشناس امور بانوان

نام و نام خانوادگی: مریم نظری

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سمت: کارشناس امور هیات علمی