قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی (با لحاظ نمودن آخرین اصلاحات)

ماده 1) هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون «مؤسسه» نامیده می‌شود هیئت‌امنایی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

الف.) وزیر یا نماینده وزیر در دانشگاه‌های علوم پزشکی جلسات هیئت‌امنا سالانه حداقل یک جلسه با حضور وزیر تشکیل می‌شود و در بقیه جلسات، به‌جای وزیر، نماینده وی می‌تواند شرکت کند. (اصلاحیه مورخ 15/8/ 1380(

ب) رئیس مؤسسه

ج)4 تا 6 تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیش رفت مؤسسه مربوط داشته باشند.

د) رئیس و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

تبصره) حداقل دو تن از شخصیت‌های بند (ج) باید از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها باشند.

ماده 2) اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورای عالی جهت بررسی و تصمیم‌گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای 4 سال عضویت در هیئت‌های مذکور امضاء می‌نماید. اعضای مذکور در یک‌زمان حداکثر می‌توانند عضویت در دو هیئت‌امنا را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. (اصلاحیه مورخ 30/11/69)

تبصره) رئیس شورای عالی به‌منظور تسریع در پیشرفت کار می‌تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را به‌جای شورای عالی مأمور انجام بررسی و تصمیم‌گیری مشورتی بنماید. (اصلاحیه مورخ 30/11/69)

ماده 3) ریاست هیئت‌امنا مؤسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و در جلسه‌ای که وزیر حضور ندارد، رئیس هیئت را خود اعضای هیئت‌امنا انتخاب می‌کنند. (اصلاحیه مورخ 15/8/ 80)

ماده 4) دبیر هیئت‌امنا رئیس مؤسسه مربوط خواهد بود.

ماده 5) وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیئت‌امنا قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاه‌ها عضو هیئت‌امنا می‌باشند و دبیر این هیئت را نیز وزیر از میان یکی ا ز این روسا انتخاب خواهند کرد.

ماده 6) در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگر که مجوز تأسیس آن‌ها از طریق وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به‌جای یکی از اعضای بند (ج) ماده 1 عضویت و ریاست هیئت‌امنا را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره) در این‌گونه مؤسسات انتصاب سایر اعضاء بند (ج) ماده 1 به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده 2 و تبصره (الحاقی) آن انجام می‌گردد. (اصلاحیه مورخ 30/11/69)

ماده 7) وظایف و اختیارات هیئت‌امنا:

الف.: تصویب آیین‌نامه داخلی

ب: تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج: بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

د: تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه

ه: تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه مؤسسه

و: تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز: تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه

ح: کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ط: تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل‌اجرا است.

ی: پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی (کارشناسان و تکنسین‌ها) که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل‌اجرا است.
ک: تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ل: تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن.

م: بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود.

ن: تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت‌علمی مؤسسه که به‌منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل‌اجرا خواهد بود.

ماده 8) اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به‌صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود و تخصیص اعتبار حداقل هر 3 ماه به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.

ماده 9) امور مالی و معاملاتی مؤسسات جز در مورد ذی‌حسابی موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آئین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.

ماده 10) رسیدگی به حساب‌های سالانه مؤسسه بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که برحسب مورد به‌وسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌رسد.

ماده 11) مادام که هیئت‌های‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آئین‌نامه‌های اجرائی موردنیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

مصوبه «الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیئت‌امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی»(مصوب جلسه 629 مورخ 29/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 629 مورخ 29/5/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 27/ 1/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبه «الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیئت‌امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالی و پژوهشی» (مصوب 23/12/1367 شورای عالی) را به شرح ذیل تصویب نمود.

تبصره در هیئت‌امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد استاندار به نمایندگی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، عضو هیئت‌امنا تلقی می‌شود.

اصلاح بند «الف» ماده (1) قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی

مصوب جلسه 488 مورخ 15/8/ 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 488 مورخ 15/8/ 80، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 11243 مورخ 30/7/ 80) بند (الف.) ماده (1) قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را به این شرح تصویب کرد.

در دانشگاه‌های علوم پزشکی جلسات هیئت‌امنا سالانه حداقل یک جلسه با حضور وزیر تشکیل می‌شود و در بقیه جلسات، به‌جای وزیر، نماینده وی می‌تواند شرکت کند. در جلسه‌ای که وزیر حضور ندارد، رئیس هیئت را خود اعضای هیئت‌امنا انتخاب می‌کنند.

اعضای بند ج قانون هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان عبارتند از:

 • دکتر سید محمود طباطبایی فر عضو هیئت‌امنا
 • دکتر عبدالرحمن رستمیان عضو هیئت‌امنا
 • دکتر مجید جدیدی - عضو هیئت‌امنا
 • دکتر سیدرحمت‌الله اکرمی- عضو هیئت‌امنا
 • دکتر علی عرب خردمند- عضو هیئت‌امنا
 • دکتر فرهاد رهبر- عضو هیئت‌امنا

آیین‏نامه داخلی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تشکیل جلسات و گردش امور اجرایی

این آئین‌نامه در بازنگری و تکمیل آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنای مصوب 1384 تنظیم و به استناد قانون هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181، 183، مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و نیز نحوه اداره امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها / دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی به‌منظور توسعه استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود و نیز ترسیم دور نمای مشخص از نحوه تعاملات و فعالیت‌های هیئت‌امنا و نقش ایشان در مدیریت فرآیندها تهیه گردیده است.

ماده 1) تعاریف کلیدواژه‌ها:

 1. -    وزارت متبوع در متن این آئین‌نامه منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
 2. -  قانون: در این آیین‌نامه به مصوبات جلسات 181، 183، مورخ 23 و 9/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده 1 قانون احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه کشور و اصلاحات بعدی آن‌ها و نیز نحوه اداره امور مالی و معاملاتی مصوب مجلس شورای اسلامی در معنای کلی اطلاق می‌شود.
 3. -    وزیر: مقصود از وزیر در آیین‌نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
 4. -  مؤسسه: دانشگاه‌ها / دانشکده‌ها / مؤسسات آموزشی و پژوهشی / مراکز تحقیقاتی دارای تشکیلات، ردیف بودجه مجوز شورای گسترش و اعتباری مستقل وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این آیین‌نامه به‌اختصار مؤسسه اطلاق می‌گردد.
 5. -  هیئت‌امنا: منظور از عبارت هیئت‌امنا در این آئین‌نامه رکن متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی موضوع ماده 1 قانون تشکیل هیئت‌امنای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد که می‌تواند به‌صورت مستقل برای هر مؤسسه یا در صورت اقتضاء با نظر وزیر مطابق ماده 5 قانون مذکور به‌صورت مشترک یا استانی برای دو یا چند موسسه مربوطه تعیین و تشکیل گردد.
 6. -  رئیس هیئت‌امنا مطابق ماده 1 قانون تشکیل هیئت‌های امناء، وزیر می‌باشد. وزیر می‌تواند برای اداره جلسات نماینده‌ای تام‌الاختیار از طرف خود برای مدیریت جلسات انتخاب نماید. در جلساتی که وزیر یا نماینده منتخب وی حضور ندارد مطابق ماده 3 قانون، رییس جلسه توسط اعضای هیئت‌امنای حاضر در جلسه تعیین می‌گردد.
 7. -    جداول بودجه در متن آئین‌نامه به جدول بودجه تفصیلی اعم از برآوردی یا اصلاحیه و عملکردی اطلاق می‌شود.
 8. -  دبیر هیئت‌امنا: مطابق ماده 4 قانون رئیس مؤسسه دبیر هیئت‌امنا می‌باشد. در مواردی که چند مؤسسه دارای هیئت‌امنای مشترک باشند مطابق ماده 5 قانون یکی از رؤسای مؤسسات مزبور به انتخاب وزیر دبیر خواهد بود.
 9. -  دبیرخانه هیئت‌امنا موسسه واحدی است هماهنگ‌کننده در سطح موسسه و مسئولیت پیگیری تکالیف و امور محوله را مطابق نظام‌نامه مصوب هیئت‌امنا به عهده دارد.
 10. -مصوبه در متن آئین‌نامه به متن نهایی و موردتوافق موضوع خاص در جلسه که رأی و امضای اکثریت اعضای هیئت‌امنا حاضر را دارد و مورد تأیید وزیر قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود.
 11. -  دبیرخانه مرکزی هیئت‌امنا به واحد هماهنگی و مسئول پیگیری و مدیریت جلسات هیئت‌امنای مؤسسات موضوع قانون اطلاق می‌گردد که ازنظر تشکیلاتی در ساختار وزارت به شکل دفتر یا مرکز وجود دارد و رئیس آن نماینده تام‌الاختیار وزیر در جلسات هیئت‌امنا می‌باشد.
 12. -کمیسیون دائمی موسسه به کمیسیونی که طبق دستورالعمل ابلاغی مورد تائید وزیر و هیئت‌امنا با ترکیب اعضایی که حداقل دو نفر آن عضو حقیقی هیئت‌امنا با انتخاب هیئت‌امنای همان موسسه بوده و به همراه مسئولین و کارشناسان منتخب تعیین‌شده‌اند اطلاق می‌شود و احکام ایشان را معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی صادر می‌کند.

تبصره: استفاده کارشناسی از اعضای سابق هیئت‌امنای موسسه در این کمیسیون و کسب مشورت و تجارب ایشان بدون حق رأی بلامانع است.

ماده 2) ارکان هیئت‌امنا موسسه در این آیین‌نامه:

الف – هیئت‌امنا متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی که مطابق قانون تعیین می‌گردند.

ب- رئیس هیئت‌امنا (وزیر یا نماینده وی)

ج- دبیر هیئت‌امنا (رئیس موسسه)

ه –کمیسیون دائمی هیئت‌امنای موسسه

ماده 3 ) شرح وظایف و اختیارات هیئت‌امنا مطابق قانون (بندهای 14 گانه مندرج ماده 7 مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و ماده 1 قانون دائمی شدن احکام برنامه و مصوبات هیئت‌وزیران ) و نیز محور فعالیت و نظارت هیئت‌امنا در حیطه‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، اعتبار سنجی، توسعه و ارتقای امور خدمات سلامت، توسعه امور آموزشی، پژوهشی و فن‌آور، توسعه امور اداری تشکیلاتی و منابع انسانی، توسعه امور مالی و بودجه در موسسه یا مؤسسات در سطح استان می‌باشد.

تبصره: به‌منظور بهره‌مندی از تخصص و توان اعضای حقیقی هیئت‌امنا، موسسه مجازاست از اعضایی که در حیطه‌های اقتصادی، مالی، علوم اجتماعی و امور سلامت و مدیریت فعالیت و تخصص دارند علاوه بر زمان‌های لازم جهت ایفای نقش عضویت خود در جلسات عادی و فوق‌العاده و یا حضور در کمیسیون‌ها و انجام تکالیف و پیگیری‌های محول شده طبق توافقات جلسات هیئت‌امنا، به‌طور موظف یا حضور نیمه‌وقت استفاده خدمتی از ایشان شود و در این رابطه زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌مندی از توان و دانش این افراد فراهم‌شده تا برابر شیوه‌نامه مورد تأیید وزیر حق‌الزحمه جبران خدمات ایشان پرداخت شود.

ماده 4) در راستای حیطه‌های ذکرشده در ماده 3 این آیین‌نامه دبیرخانه هیئت‌امنای هر موسسه موظف است در چارچوب نظام‌نامه مصوب سال 1389 و اصلاحات بعدی آن، بسترهای لازم را با هماهنگی مدیریت‌های ارشد موسسه جهت فعالیت و نظارت بر برنامه‌های مرتبط ایجاد نموده و درنهایت اصلاحات یا پیشنهادت را حسب مورد به جلسه هیئت‌امنا ارائه کند.

تبصره: در رأس دبیرخانه فردی به‌عنوان مشاور رییس موسسه و رئیس دبیرخانه هیئت‌امنا با تائید و تصویب اعضای هیئت‌امنا منصوب‌شده و ابلاغ انتصاب وی توسط رییس موسسه صادر می‌شود. وی در تمامی جلسات شورای معاونین یا هیئت‌رئیسه موسسه و نیز مجامع و شوراهای مشورتی و تخصصی حسب مورد جهت تبیین امور مربوط به هیئت‌امنا و مصوبات آن بدون داشتن حق رأی شرکت و حضور دارد و مسئول ارائه اطلاعات و مستندات مربوط به حضور در این جلسات به هیئت‌امنا می‌باشد. تهیه گزارش فعالیت‌ها و عملکرد موسسه در اجرای مصوبات و برنامه‌های تکلیفی هیئت‌امنا و نیز ارائه آن‌ها به هیئت‌امنا موسسه از وظایف دبیرخانه با همکاری واحدهای مسئول در سطح موسسه می‌باشد.

ماده 5) با توجه به‌ضرورت هم‌اندیشی و استفاده از دانش و توان صاحب‌نظران در حیطه‌های ذکرشده در ماده 3 این آیین‌نامه، دبیر هیئت‌امنا موسسه موظف است بر اساس تصمیمات هیئت‌امنا، کمیته‌ها یا کمیسیون‌های فنی مشورتی با عضویت تعدادی از اعضای هیئت‌امنا و سایر افراد متخصص و علمی مدعو تشکیل و مدیریت نماید و حاصل مباحث و تصمیمات ایشان را در کمیسیون دائمی هیئت‌امنا مؤسسه طرح و در صورت تصویب، پیشنهادت منضم به طرح توجیهی تهیه و جهت تصمیم‌گیری نهایی به جلسات هیئت‌امنا موسسه ارائه دهد.

ماده 6) در راستای حیطه‌های ذکرشده در ماده 3 این آیین‌نامه، هیئت‌امنا مؤسسه در سطح منطقه‌ای یا استانی سیاست‌های کلان، برنامه استراتژیک یک یا چندساله، شیوه نظارت بر روند اجرای آن، سازوکارهای توسعه و ارتقای جایگاه موسسه و فرآیندهای مدیریتی را تصویب نموده و در جهت جلب مشارکت و همکاری برون‌سازمانی، خیرین، تأمین‌کنندگان امکانات مالی و فنی داخلی و خارجی حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. همچنین نسبت به بررسی و تصویب جداول بودجه و اعتبارات سالیانه و منابع کسب آن، توسعه و اصلاح ساختارها و تشکیلات متناسب با برنامه‌های توسعه و ارتقای توان و ظرفیت‌های منطقه‌ای- استانی، طراحی سازوکارهای نظارتی، ارزشیابی و ارزیابی عملکرد موسسه با مطابق دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها که از سوی وزارت متبوع، موسسه یا کمیسیون‌های مشورتی ارائه می‌شوند، اقدام می‌نماید. موسسه مکلف است در مورداجرای مصوبات هیئت‌امنا هماهنگی و اقدامات لازم را با استفاده از ظرفیت احکام دائمی برنامه ششم توسعه و نیز طراحی سازوکارهای نظارتی و ارزیابی ازجمله تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه را به عمل آورد.

ماده 7) برای دستیابی به اهداف و تسهیل در اجرایی شدن تصمیمات هیئت‌امنا، مؤسسه می‌تواند با تشخیص هیئت‌امنای خود از امکانات و اختیارات وزارت از طریق همکاری و هماهنگی‌های لازم با واحدهای تشکیلاتی مرتبط ازجمله معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی و دبیرخانه مرکزی هیئت‌های امناء، معاونین تخصصی در سطح وزارت و همچنین تعامل با سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در سطح استان و کشور استفاده نماید.

 ماده 8) تعیین، عزل و نصب مدیر مالی، رئیس دبیرخانه هیئت‌امنا موسسه و نیز حسابرس سالیانه موسسه از وظایف و اختیارات هیئت‌امنا می‌باشد و با کسب رأی اعضای هیئت‌امنا در جلسه رسمی با هماهنگی و اخذ مشورت از وزارت متبوع انجام می‌شود.

ماده 9) هیئت‌امنا می‌تواند در صورت تشخیص و درخواست وزیر به‌عنوان مشورت، نسبت به پیشنهاد و معرفی فرد یا افراد ذیصلاح و واجد شرایط جهت تصدی پست ریاست موسسه به ایشان اقدام نموده و مقام وزارت بر اساس این هماهنگی و نظر هیئت‌امنا تصمیم نهایی را بر اساس صلاحدید و سیاست‌های خود در اجرای بند ب ماده 4 آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌نماید. معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی و دبیرخانه مرکزی هیئت‌های امناء مسئول ایجاد هماهنگی‌های لازم در سطح وزارت متبوع و ارتباط با هیئت‌امنا تحت نظارت وزیر در این راستا می‌باشند.

ماده 10) مسئول دبیرخانه هیئت‌امنا موسسه از طرف هیئت‌امنا و با توجه به تکالیف و مصوبات جلسات نسبت به پیشنهاد صدور مجوز هزینه عقد قراردادهای حسابرسی، مشاوره‌ای- افراد مدعو در کمیته‌های تخصصی – فنی تهیه هدایا، حق‌الزحمه حضور در جلسات، جبران خدمات افراد در هیئت‌امنا حسب مورد و یا هر تکلیفی که از طرف هیئت‌امنا تعیین می‌شود برابر شیوه‌نامه‌ی مصوب هیئت‌امنا به دبیر هیئت‌امنا (رئیس موسسه) اقدام می‌نماید.

تبصره: هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع ستاد وزارت و دبیرخانه مرکزی هیئت‌امنا جهت عقد قرارداد حسابرس ازنظر رعایت چارچوب و شیوه حسابرسی موردنظر وزارت و نیز اعتبار و صلاحیت این مؤسسات الزامی است.

ماده 11) دبیرخانه هیئت‌امنای موسسه دارای اعتبار مستقل بوده که در فصل تصویب بودجه تفصیلی سالیانه موسسه بر اساس حیطه و حجم فعالیت‌ها اعتبارات موردنیاز آن متناسب با ماده 10 این آیین‌نامه برآورد و در جداول بودجه درج می‌گردد. دستور هزینه این اعتبارات به پیشنهاد رئیس دبیرخانه به عهده رئیس موسسه (دبیر هیئت‌امنا ) خواهد بود.

ماده 12) جلسات عادی هیئت‌امنا با موضوعات خاص خود با اعلام دبیرخانه مرکزی هیئت‌امنا تشکیل و برگزار می‌گردد. برگزاری و تشکیل سایر جلسات به‌صورت فوق‌العاده با اعلام دبیرخانه مرکزی هیئت‌امنا یا رئیس موسسه یا نصف بعلاوه یک اعضای حقیقی هیئت‌امنا حسب نیاز در طول سال جهت بررسی مسائل و موارد خاص یا ضروری بلامانع است.

تبصره -حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر در جلسات فوق‌العاده که با دعوت رئیس یا اعضای هیئت‌امنا موسسه برگزار می‌شود الزامی نبوده و دبیرخانه هیئت‌امنا موسسه، موظف به هماهنگی و تشکیل این جلسات در سطح موسسه خواهد بود.

ماده 13) دعوت‌نامه کتبی تشکیل جلسات به‌وسیله دبیر هیئت‌امنا مؤسسه (رئیس موسسه ) صادر و حداقل دو هفته قبل از تاریخ انعقاد جلسه ارسال خواهد شد. در موارد فوق‌العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد در اسرع وقت از هر طریق ارتباطی ممکن و در دسترس اقدام خواهد شد ولی فاصله این مدت نباید کمتر از 48 ساعت باشد.

در دعوت‌نامه دستور جلسه ذکر و گزارش‌ها، پیشنهادت، مستندات و مدارک نیز برای اعضای هیئت‌امنا و حسب تشخیص دبیر به سایر مدعوین ارسال می‌گردد.

تبصره: دعوت از نمایندگان تام‌الاختیار معاونت‌های تخصصی وزارت متبوع، کارشناسان دبیرخانه مرکزی و نیز معاونین و مدیران موسسه حسب نیاز جهت ارائه راهکارها و ادای توضیحات در خصوص پیشنهادت و موارد مطروحه در جلسات عادی یا فوق‌العاده توسط رئیس دبیرخانه مرکزی یا دبیر هیئت‌امنا مؤسسه بلامانع است.

ماده 14) جلسات هیئت‌امنا با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضای حقوقی و حقیقی هیئت‌امنا رسمیت می‌یابد و تصمیمات بارأی اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره - هنگامی‌که در زمان رأی‌گیری رأی موافق و مخالف یکسان گردد، نظر رئیس هیئت‌امنا نماینده تام‌الاختیار وی به‌عنوان رئیس جلسه در رد یا قبول موضوع با تفاهم اعضاء و درج در صورت‌جلسه ملاک خواهد بود.

ماده 15) دبیرخانه هیئت‌امنا موسسه موظف است دستور پیشنهادی جلسات را حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طریق سامانه جامع دبیرخانه هیئت‌امنا یا در صورت نیاز به شکل فیزیکی ارسال و به تائید دبیرخانه مرکزی وزارت متبوع برساند که ازنظر شکلی و ضوابط مغایرتی با قانون هیئت‌امنا و قوانین بالادستی نداشته باشد.

تبصره: دستور جلسه و موضوعات پیشنهادی بایستی قبل از ارسال به دبیرخانه مرکزی از طریق سامانه جامع دبیرخانه هیئت‌امنا در کمیسیون دائمی نیز طرح و به تصویب رسیده باشند و صورت‌جلسه آن ضمیمه درخواست گردد.

ماده 16) در موارد ضروری با نظر دبیر هیئت‌امنا یا تأکید دبیرخانه مرکزی هیئت‌امنا از اشخاص مطلع (در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی ) برای ادای توضیحات در رابطه با موضوعات مطروحه به جلسه هیئت‌امنا دعوت به عمل می‌آید.

ماده 17) در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره مسائل مطرح‌شده در جلسه هیئت‌امنا به بررسی بیشتر نیاز داشته باشد حسب مورد کارگروه یا کمیته‌هایی مرکب از یک یا چند نفر از اعضای هیئت‌امنا و متخصصین مربوطه با تأیید اعضای جلسه و یا حسب تشخیص به کمیسیون دائمی، موضوع را مجدداً موردبررسی و نتیجه مباحث به جلسه بعدی هیئت‌امنا گزارش خواهد شد.

ماده 18) اعضای حقیقی هیئت‌امنا باید شخصاً در جلسات حضور به هم رسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند موظف است مراتب را قبلاً به دبیرخانه هیئت‌امنا موسسه اعلام نماید. وزیر و استاندار به‌عنوان اشخاص حقوقی هیئت‌امنا می‌توانند نماینده تام‌الاختیار خود را در سطح مشاور یا معاون به جلسه هیئت اعزام نمایند.

تبصره: عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضاء حقیقی در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب به تأیید دبیر هیئت‌امنا به‌منزله استعفا تلقی و طبق قانون در مورد انتخاب جانشین با هماهنگی دبیرخانه مرکزی وزارت متبوع اقدام می‌گردد.

ماده 19) صورت‌جلسات که شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات هیئت‌امنا خواهد بود در چارچوبی که توسط دبیرخانه مرکزی هیئت‌امنا تعیین می‌شود توسط مسئول دبیرخانه هیئت‌امنا موسسه ظرف مدت یک هفته تهیه و تنظیم و به امضای اعضای هیئت‌امنا رسانیده می‌شود و سپس ممهور به مهر دبیرخانه مرکزی هیئت‌های امناء می‌گردد.

تبصره 1: به‌منظور تسریع در ابلاغ صورت‌جلسات، دبیرخانه هیئت‌امنا موسسه با هماهنگی دبیرخانه مرکزی با به‌کارگیری تمهیداتی از قبیل استفاده از سامانه جامع دبیرخانه هیئت‌های امناء در ثبت موارد پیشنهادشده به هیئت‌امنا می‌توانند صورت‌جلسات را در همان زمان برگزاری در قالب موردنظر تهیه، تنظیم و به امضای اعضای حاضر برساند.

تبصره 2: صورت‌جلسه امضاءشده توسط اعضای هیئت‌امنا که ممهور به مهر دبیرخانه مرکزی است حداقل در سه نسخه اصل از طریق دبیرخانه مرکزی به امضاء و تائید مقام وزارت به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا رسانیده شده و نسخ اصل آن به همراه نامه ابلاغ اجرای مصوبات با امضای مقام وزارت ظرف دو هفته از زمان تحویل صورت‌جلسه به موسسه ارسال می‌شود. موسسه مجاز است تصویر صورت‌جلسه ابلاغ‌شده را به اعضای حقیقی خود جهت اطلاع ارسال نماید.

تبصره 3: یک نسخه از صورت‌جلسه مصوبات در اختیار دبیرخانه مرکزی قرار می‌گیرد.