نام:نوید
نام خانوادگی:دانایی
تخصص:فوق تخصص نوزادان
دوره ریاست:1397-1400
مرتبه علمی:دانشیار

نام:مهدی
نام خانوادگی:شادنوش
تخصص:متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دوره ریاست:1397-1392
مرتبه علمی:دانشیار

نام:مجید
نام خانوادگی:جدیدی
تخصص:فیزیک پزشکی
دوره ریاست:1392-1387
مرتبه علمی:دانشیار

نام:سید امیرحسین
نام خانوادگی:قاضی زاده هاشمی
تخصص:متخصص گوش و حلق و بینی
دوره ریاست:1387-1384
مرتبه علمی: دانشیار

نام:علی
نام خانوادگی:رشیدی پور
تخصص:دکترای فیزیولوژی
دوره ریاست:1384-1378
مرتبه علمی:استاد

نام:علی اصغر
نام خانوادگی:پیوندی
تخصص:متخصص گوش و حلق و بینی
دوره ریاست:1378-1375

نام:علی
نام خانوادگی:عرب خردمند
تخصص:فوق تخصص جراحی پلاستیک
دوره ریاست:1375-1369