حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سامانه پاسخگویی سامد

حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سامانه پاسخگویی سامد

 حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سامد

.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان