جلوگيري از فعاليت غير بهداشتي (ليزر) در يكي از آرايشگاههاي زنانه شهرستان مهديشهر

جلوگيري از فعاليت غير بهداشتي (ليزر) در يكي از آرايشگاههاي زنانه شهرستان مهديشهر

 جلوگيري از فعاليت غير بهداشتي ليزر در آرايشگاه زنانه مهدیشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، بازرسان واحد سلامت محيط و كارشناس نظارت بر درمان شبكه بهداشت و درمان شهرستان مهديشهربا هماهنگي صورت گرفته با اداره اماكن شهرستان از فعاليت غير بهداشتي يك آرايشگاه زنانه در شهرستان مهديشهر كه اقدام به انجام ليزر مي نمود جلوگیری به عمل آمد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، بازرسان واحد سلامت محيط و كارشناس نظارت بر درمان شبكه بهداشت و درمان شهرستان مهديشهر با هماهنگي صورت گرفته با اداره اماكن این شهرستان از فعاليت غير بهداشتي يك آرايشگاه زنانه در شهرستان مهديشهر كه اقدام به انجام ليزر مي نمود و در حين كار بر روي مشتري جلوگيري به عمل آمد.
دراين بازديد متصدي آرايشگاه ملزم به عدم فعالیت با لیزر شد و مقرر گرديد ضمن ارائه تعهد محضري، نامبرده متعهد گردد به هيچ عنوان نسبت به انجام اقدامات غير بهداشتي و خارج از ضوابط قانوني اقدام ننمايد و كليه موازين بهداشتي را طبق نظر بازرسان اين شبكه رعايت نمايد، در غير اينصورت برابر مقررات با ايشان برخورد خواهد شد.
 
خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان