جلسه آموزشي تدوين برنامه عملياتي خودمراقبتي در صنايع در شهرستان سرخه برگزار شد.

جلسه آموزشي تدوين برنامه عملياتي خودمراقبتي در صنايع در شهرستان سرخه برگزار شد.

 جلسه آموزشي برنامه عملياتي خودمراقبتي در صنايع در سرخه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در راستاي اجراي برنامه خود مراقبتي سازماني و تدوين برنامه عملياتي، جلسه توجيهي جهت مديران و كاركنان كارخانه هاي تحت پوشش شهرستان سرخه در محل شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان برگزار گرديد. در ابتداي جلسه خسروجردي كارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه اي ضمن تشكر و قدرداني از حضور مدعوين، در مورد اهميت سلامت كاركنان در محل كار و چگونگي تدوين برنامه عملياتي مطالبي را بيان كرد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در راستاي اجراي برنامه خود مراقبتي سازماني و تدوين برنامه عملياتي، جلسه توجيهي جهت مديران و كاركنان كارخانه هاي تحت پوشش شهرستان سرخه در محل شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه خسروجردي كارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه اي ضمن تشكر و قدرداني از حضور مدعوين، در مورد  اهميت سلامت كاركنان در محل كار و چگونگي تدوين برنامه عملياتي مطالبي را بيان كرد .

در ادامه پورسرتيپ كارشناس آموزش و ارتقاي سلامت، به تعريف خودمراقبتي سازماني پرداخته و مزاياي آن را ايجاد محيط كار سالم از طريق برنامه ها و خط مشي هاي ارتقاي سلامت در محل كار، خلق محيط فيزيكي مطلوب و تشويق شيوه زندگي سالم با همكاري كارگران و كارفرمايان دانسته و به اقدامات قبل از تدوين برنامه عملياتي مانند: تشكيل شوراي ارتقاي سلامت ، برگزاري كارگاه برنامه ريزي عملياتي مشاركتي براي اعضاء ،اجراي برنامه هاي ارتقاي سلامت تدوين شده در محيط كارو پايش و ارزشيابي برنامه اشاره نمود .

در پايان مديران و كاركنان كارخانه ها  نظرات و پيشنهادات خود را در مورد اين طرح ارائه و به سوالات حاضرین آنان پاخده شد.
خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان