تازه های پژوهشی - بررسی اثرات احتمالی داروهای نوین آنتی دیابتی (SGLT2i, GLP-1RA, DPP-4i) بر فرایند اتوفاژی

تازه های پژوهشی - بررسی اثرات احتمالی داروهای نوین آنتی دیابتی (SGLT2i, GLP-1RA, DPP-4i) بر فرایند اتوفاژی

 تازه های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ فرایند اتوفاژی در بروز عوارض میکروواسکولار و ماکروواسکولار ناشی از دیابت (diabetic complications) بسیار موثر است. این فرایند پیچیده سلولی در شرایط طبیعی در جهت حفظ هومئوستازیس سلول بوده و شامل حذف و تجزیه ارگانلهای پیر و آسیب دیده برای جایگزینی با اجزای تازه تر و جوان تر می شود. اما مطالعات نشان داده اند که این فرایند دقیق سلولی حین دیابت کنترل نشده اسیب دیده و از کنترل خارج میگردد و بنابراین موجب بروز نارسایی بافتی و از کار افتادن اندامها و بافتهای مختلف منجمله بافت اپیتلیوم می گردند که نقش مهمی در بروز عوارض قلبی-عروقی دارد. در مطالعه کنونی ما نقش سه دسته دارویی جدیدا تایید شده شامل مهارکننده های سدیم-گلوکز کوترنسپورترهای نوع 2 (SGLT2i)، آگونیستهای پپتیدشبه گلوکاگونی (GLP-1RA) و مهارکننده های آنزیم دی پپتیدیل ترانسفراز 4 (DPP-4i) را بر فرایند اتوفاژی بررسی کردیم. در این مطالعه تمامی تحقیقات پیشین در خصوص اثرات این داروها بر فرایند اتوفاژی بررسی و تحلیل شده و دسته بندی گردید. نتایج بررسیهای مروری ما نشان داد که این داروها به عنوان عوامل مدولاتور (modulator) قوی بر این فرایند اثر داشته و باعث افزایش یا کاهش آن در شرایط خاص می گردند. همچنین عملکرد میتوکندریایی بافت در تنظیم این فرایند در محیط هایپرگلایسمیک نقش عمده ای دارد.  

این مطالعه در مجله Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews منتشر شده است.   

 

 

کلمات کلیدی
خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان