تازه هاي پژوهشي محققان دانشگاه - بررسی اثر بخشی همراه با تمرینات کششی بر دامنه حرکتی فعال و غیر فعال مفاصل اندام تحتانی کودکان فلج مغزی اسپاستیک 4 تا 12 سال

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه

تازه هاي پژوهشي محققان دانشگاه - بررسی اثر بخشی همراه با تمرینات کششی بر دامنه حرکتی فعال و غیر فعال مفاصل اندام تحتانی کودکان فلج مغزی اسپاستیک 4 تا 12 سال

 whole body vibration بررسی اثر بخشی همراه با تمرینات کششی بر دامنه حرکتی فعال و غیر فعال مفاصل اندام تحتانی کودکان فلج مغزی اسپا

.

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛

whole body vibration بررسی اثر بخشی همراه با تمرینات کششی بر دامنه حرکتی فعال و غیر فعال مفاصل اندام تحتانی کودکان فلج مغزی اسپاستیک 4 تا 12 سال

تمرینات کششی از گذشته تا کنون به طور گسترده برای بهبود دامنه حرکتی در کودکان فلج مغزی استفاده شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از whole body vibration (WBV) همراه با تمرینات کششی بر دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در کودکان فلج مغزی می باشد. این مطالعه جهت بررسی تاثیر استفاده از whole body vibration (WBV) همراه با تمرینات کششی بر دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در کودکان فلج مغزی انجام شد.

 نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات کششی همراه با WBV می تواند دامنه حرکتی فعال دورسی فلکشن مچ پا، فلکشن و ابداکشن هیپ را افزایش دهد همچنین در گروه مورد سرعت راه رفتن نیز افزایش یافت.

با توجه به یافته ها می توان گفت استفاده از WBVبه طور منظم می تواند به عنوان یک درمان موثر برای افزایش دامنه حرکتی این کودکان می باشد و توصیه می شود تا کار درمان گران علاوه بر انجام برنامه های توانبخشی از دستگاه WBV برای اثر بخشی بیشتر درمان ها استفاده کنند.

زهرا احمدی زاده:

ahmadizade.z@gmail.com

طرح تحقیقاتی: 1027

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *