برگزاري جلسه هيات نظارت بر تشكل هاي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

برگزاري جلسه هيات نظارت بر تشكل هاي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 هيات نظارت بر تشكل هاي دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ جلسه هيات نظارت بر تشكل هاي اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان روز دوشنبه 21 بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

در اين جلسه دكتر دانائي رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به وضعيت امروز جامعه به ویژه انتخابات پيشرو و ضمن تشكر از فعاليت هاي تشكل ها و كانون هاي دانشجويي، تاكيد كرد: بيش از هر زماني نياز به همدلي و وحدت داريم و انشالله دانشجويان فعال فرهنگي نيز همچون گذشته به اين موضوع توجه داشته باشند.

در جلسه هيات نظارت بر تشكل هاي اسلامي دانشگاه درخواست هاي تعدادي از تشكل هاي دانشجويي مبني بر برگزاري برنامه هاي ويژه انتخابات و ساير مراسم هاي دانشجويي مطرح و پس از بحث و بررسي هاي لازم مقرر گرديد موارد به تشكل مربوطه اعلام گردد.

 

 

 

 

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

تصاویر

هيات نظارت بر تشكل هاي دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان هيات نظارت بر تشكل هاي دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان هيات نظارت بر تشكل هاي دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان