صفحه اصلي > حوزه ریاست > روابط عمومی > وب سایت های دانشگاه 
وب سایت های دانشگاه
 

معاونت ها

1

معاونت آموزشی

https://dme.semums.ac.ir

2

معاونت بهداشتی

https://health.semums.ac.ir

3

معاونت تحقیقات و فناوری

https://rtvc.semums.ac.ir

4

معاونت توسعه مدیریت و منابع

https://dmr.semums.ac.ir

5

معاونت غذا و دارو

https://semums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=679

6

معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://mefda.ir/service/universities/semnan

7

معاونت درمان

https://darman.semums.ac.ir

دانشکده ها

1

دانشکده پزشکی

https://medicine.semums.ac.ir

2

دانشکده دندانپزشکی

https://dentistry.semums.ac.ir

3

دانشکده توانبخشی

https://rehab.semums.ac.ir

4

دانشکده پرستاری و مامایی

https://nursing.semums.ac.ir

5

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

https://healthfaculty.semums.ac.ir

6

دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه

https://sorkhehparamed.semums.ac.ir

7

دانشکده تغذیه و علوم غذایی و دانشکده پیراپزشکی آرادان

https://nutrition.semums.ac.ir

بیمارستان ها

1

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

https://kosarhos.semums.ac.ir

2

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمؤمنین

https://amirhos.semums.ac.ir

3

بیمارستان ولایت دامغان

https://velayathos.semums.ac.ir

4

بیمارستان معتمدی گرمسار

https://garmsarhos.semums.ac.ir

5

بیمارستان امام حسین آرادان

https://aradanhos.semums.ac.ir

6

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

https://15khordadhos.semums.ac.ir

شبکه های بهداشتی درمانی
1

مرکز بهداشت سمنان

https://healthcenter.semums.ac.ir
2

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر

https://shbm.semums.ac.ir
3

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  دامغان

https://www.semums.ac.ir/page/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار

https://www.semums.ac.ir/page/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1

5

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

https://soor.semums.ac.ir
6

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان

https://www.semums.ac.ir/page/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

مراکز تحقیقاتی
1 مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

https://nmrrc.semums.ac.ir/

2 مرکز تحقیقات فیزیولوژی

https://www.semums.ac.ir/page/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8

%B2+%D8%AA%D8%AD%D9%82%

DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%81%DB%8C%D8%

B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C

3

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی

 

https://nssrc.semums.ac.ir/

4 مرکز تحقیقات خونریزیای غیر طبیعی رحم

https://aubrc.semums.ac.ir/

5 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت https://sdhrc.semums.ac.ir/
6 مرکز تحقیقات سرطان

https://www.semums.ac.ir/page/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%

D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86

7 آزمایشگاه جامع  تحقیقاتی

https://crl.semums.ac.ir    

8 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

https://rtvc.semums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=1&pageid=5392&siteid=24

 
1 https://en.semums.ac.ir/ Semnan university of medical sciences and healt serviced
 
عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
23390687 : کل بازدید 7885 : بازدید امروز 0.98 : زمان بارگزاری صفحه 2014 : بازدید این صفحه 4 : بازدیدکنندگان آنلاين