صفحه اصلي > حوزه ریاست > روابط عمومی > شاخص ارزیابی فرایندها 
شاخص ارزیابی فرایندها
 

شاخص ارزيابي هر فرايند:

 

ردیف

عنوان شاخص

طبقه بندی شاخص

تعریف

تفکیک

صورت کسر

مخرج کسر

ضریب

منبع داده

توالی گزارش

استفاده کننده

1

ميزان بررسي رسانه هاي ( مكتوب، ديداري و شنيداري) در خصوص اخبار مربوط به دانشگاه

خروجي

نسبت مواردي از اخبار كه توسط كاركنان روابط عمومي مشاهده مي شود

مكتوب، ديداري و شنيداري

تعداد خبرهاي بررسي شده

كل اخبار توليد شده در استان

درصد

فرم عملكرد موجود در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

2

ميزان تحليل اخبار منتشر شده

خروجي

مواردي از اخبار كه توسط  كاركنان روابط عمومي  تحليل شده است

مكتوب، ديداري و شنيداري

تعداد خبرهاي  تحليل  شده

كل اخبار رصد شده

درصد

فرم عملكرد موجود در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

3

تعداد بازبيني برنامه استراتژيك

خروجي

سياست هاي روابط عمومي كه با توجه به نيازها تجديد نظر مي شود

-

-

-

-

مشاهده برنامه استراتژيك

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

4

صيانت از استانداردهاي روابط عمومي

 

خروجي

انجام فعاليت هاي روابط عمومي با توجه به استانداردهاي موجود

فرايندهاي  موجود در روابط عمومي

-

-

-

چك ليست نظارت

سالانه

كاركنان روابط عمومي

5

ميزان نگرش مردم، كارمندان دانشگاه و دانشجويان نسبت به دانشگاه

اثري

ديدگاه مردم، دانشجويان و همكاران به دانشگاه

مردم، دانشجويان و كاركنان

تعداد افرادي كه نگرش مثبت دارند

كل افرادي كه كورد بررسي قرار گرفته اند

درصد

فرم هايي كه بايد طراحي شود

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

6

تعداد مراسمات ملي، مذهبي ، كنفرانس ها، سمينارها ، جشنواره ها، مصاحبه هاي برگزارشده

خروجي

برنامه هاي برگزارشده در روابط عمومي

ملي، مذهبي ، كنفرانس ، سمينار ، جشنواره ، مصاحبه

-

-

-

فرم پيش ساخته در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

7

تعداد خبرنامه داخلي، ويژه نامه چاپ شده

خروجي

خبرنامه داخلي  و ويژه نامه چاپ شده

خبرنامه،  ويژه نامه

-

-

-

فرم پيش ساخته در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

8

تعداد عكس هاي تهيه شده

خروجي

عكس هاي تهيه شده

عكس

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

9

تعداد ساعات فيلمبرداري شده از مراسمات

خروجي

فيلم هاي تهيه شده

فيلم

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

10

تعداد ساعات  ارائه خدمت در سالن

خروجي

ارائه خدمت در سالن

سالن

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

11

تعداد ميكس عكس يا فيلم

خروجي

ميكس عكس يا فيلم

عكس -  فيلم

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

12

تدوين و تهيه فيلم

خروجي

تدوين و تهيه فيلم

فيلم

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه، مديران

كاركنان روابط عمومي

13

تعداد پيام هاي ارسال شده در سال

خروجي

پيام هاي ارسال شده

اس ام اس –

اتوماسيون

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

14

تعداد خبرهاي تهيه و بارگذاري شده در وب دا

خروجي

خبر هاي تهيه شده

وب دا- صداوسيما-مطبوعات

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

15

تعداد مطالب درج شده در مطبوعات

خروجي

مطالب درج شده در مطبوعات

مناقصه- مزايده- اخطاريه – مطالب علمي

-

-

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

16

نسبت انتقادات پاسخ داده شده در رسانه ها

خروجي

انتقادات پاسخ داده شده

وب دا- صداوسيما-مطبوعات

پاسخ هاي تهيه شده

كل انتقادات به دانشگاه

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

17

نسبت انعكاس پيشنهادات ، انتقادات و شكايات مردمي و پرسنلي از طريق مركز تماس

خروجي

انعكاس پيشنهادات ، انتقادات و شكايات مردمي و پرسنلي

مركز تماس

تعداد پيشنهادات ، انتقادات و شكايات منعكس شده به مديران

كل  پيشنهادات ، انتقادات و شكايات دريافتي

-

فرم عملكرد در روابط عمومي

سالانه

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

18

نسبت پيشنهادعاي بررسي شده

خروجي

پيشنهادعاي بررسي شده

واحد هاي تابعه – مرد و زن

پيشنهادعاي بررسي شده

كل پيشنهادها  دريافت شده

-

فرم عملكرد پيشنهادها

سالانه

استانداري

رييس دانشگاه-  مديران

كاركنان روابط عمومي

19

نسبت پيشنهادعاي دريافت شده

خروجي

پيشنهادعاي دريافت شده

واحد هاي تابعه – مرد و زن

پيشنهادعاي دريافت شده

كل كاركنان دانشگاه

درصد

فرم عملكرد پيشنهادها

سالانه

استانداري

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

20

نسبت پيشنهادعاي پذيرفته شده

خروجي

پيشنهادعاي پذيرفته شده

واحد هاي تابعه – مرد و زن

پيشنهادعاي پذيرفته شده

كل پيشنهادها  بررسي شده

-

فرم عملكرد پيشنهادها

سالانه

استانداري

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

21

نسبت مشاركت كاركنان

خروجي

مشاركت كاركنان

واحد هاي تابعه – مرد و زن

پيشنهاد دهندگان

كل كاركنان دانشگاه

-

فرم عملكرد پيشنهادها

سالانه

استانداري

رييس دانشگاه

مديران

كاركنان روابط عمومي

 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
23390678 : کل بازدید 7876 : بازدید امروز 0.96 : زمان بارگزاری صفحه 10553 : بازدید این صفحه 6 : بازدیدکنندگان آنلاين