ارزشیابی برنامه "هر خانه یک پایگاه سلامت"

ارزشیابی برنامه "هر خانه یک پایگاه سلامت"

 ارزشیابی برنامه

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ ارزشیابی برنامه "هر خانه یک پایگاه سلامت" در روز یک شنبه 20 بهمن ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان برگزار شد.

این جلسه که با حضور دکتر گشتایی و دکتر علی پوری ارزیابان کشوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت برگزار شده بود، به صورت FGD در سه گروه جداگانه با حضور مسئولین و همکاران فنی، مراقبان سلامت مراکز مجری برنامه و سفیران و رابطان سلامت برگزار گردید.

طی جلسات مذکور نظرات مدعوین در راستای مزایا و معایب، چالش ها و راهکارهای برنامه مذکور احصا گردید.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان