آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا دانشگاه موفق به کسب امتیاز کامل در برنامه مهارت آزمایی تشخیص مولکولی کووید19 سازمان جهانی بهداشت شد
کسب موفقیت دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا دانشگاه موفق به کسب امتیاز کامل در برنامه مهارت آزمایی تشخیص مولکولی کووید19 سازمان جهانی بهداشت شد

سازمان جهانی بهداشت به آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در برنامه مهارت آزمایی امتیاز کامل داد.