صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:زمان زنگیان - کارشناس نرم‌افزار
بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد واحد­های فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن متغیر میانجی توانمندی ت

بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد واحد­های فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن متغیر میانجی توانمندی تسهیم دانش

زمان زنگیان[1]*، سمیه زنگیان[2]، محسن زنگیان[3]

چکیده

سابقه و هدف: در چند دهه اخیر، تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد بسیاری از سازمان­ها اثر قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. حال‌آنکه به دلیل پیچیدگی و پویایی روزافزون سازمان­های امروزی توانایی تسهیم دانش عامل مهمی در عملکرد واحد­های فناوری اطلاعات محسوب می­شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات است.

روش:این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از حیث روش توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 30 نفر از کارکنان واحد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساختۀ بسته پاسخ در طیف پنج گزینه­ای لیکرت بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد. فرضیه­های پژوهش با کمک نرم‌افزار pls visual به روش معادلات ساختاری موردسنجش قرار گرفتند.

یافته‌ها:در این پژوهش تکنولوژی اطلاعات (متغیر مستقل) و عملکرد واحد¬های فناوری اطلاعات (متغیر وابسته) و توانمندی تسهیم دانش (متغیر میانجی) هستند. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان موردمطالعه بین تکنولوژی اطلاعات و عملکرد واحد¬های فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تکنولوژی اطلاعات تأثیر معناداری بر توانمندی تسهیم دانش دارد.

نتایج:نقش میانجی توانمندی تسهیم دانش را در رابطه بین تکنولوژی اطلاعات و عملکرد واحد¬های فناوری اطلاعات تأیید می­کند. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که توانمندی تسهیم دانش نقش مهمی در ارتقاء عملکرد واحد¬های فناوری اطلاعات دارد. بر این اساس پیشنهاد می­شود که به منظور بهبود عملکرد واحد­ها از فنّاوری‌های به‌روز و آموزش دربارۀ آن‌ها و جلسات آشنایی با این فنّاوری‌ها به منظور تسهیم دانش در سازمان­ استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: تکنولوژی اطلاعات، توانمندی تسهیم دانش، عملکرد واحد¬های فناوری اطلاعات

 


[1]. کارشناس نرم‌افزار، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، 09196682975،

zaman_zangian@yahoo.com

[2]. دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه اقتصاد و مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، hoo.coms.zangian@ya

[3]. کارشناس مسئول نرم‌افزار، شورای اسلامی شهر تهران، تهران.

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22309608 : کل بازدید 4786 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 71467 : بازدید این صفحه 18 : بازدیدکنندگان آنلاين