صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:زمان زنگیان - کارشناس نرم‌افزار
طراحی مدل ساختاری اصول اخلاقی، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی (موردمطالعه: دانشکد

طراحی مدل ساختاری اصول اخلاقی، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی (موردمطالعه: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان)

زمان زنگیان[1]*، سمیه زنگیان[2]، هدی زنگیان[3]

چکیده

سابقه و هدف: عملکرد سازمانی از مباحثی است که بهبود و اجرای موفقیت‌آمیز آن مستلزم یک نگرش جامع و فراگیر از عوامل مؤثر بر آن است. یکی از این عوامل که منجر به بهبود عملکرد سازمانی می­شود، نیروی انسانی است. لذا نیروی انسانی با رعایت اخلاقیات و اصول اخلاقی منجر به ارتقاء عملکرد سازمانی و پیاده­سازی موفق نظام­های دانشی می­شود. بدین صورت که رعایت اصول اخلاقی و تسهیم آن منجر به بهبود عملکرد می­شود؛ بنابراین هدف این مقاله سنجش تأثیر اصول اخلاقی بر تسهیم دانش و عملکرد سازمانی است.

روش:این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از حیث روش توصیفی است. نمونۀ آماری پژوهش حاضر 148 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است که روایی و پایایی آن بررسی شد. فرضیه­های پژوهش با کمک نرم‌افزار visual pls به روش معادلات ساختاری موردسنجش قرار گرفتند.

یافته‌ها:در این پژوهش اصول اخلاقی (متغیر مستقل) و عملکرد سازمانی (متغیر وابسته) و تسهیم دانش (متغیر میانجی) است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان موردمطالعه بین اصول اخلاقی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اصول اخلاقی تأثیر معناداری بر تسهیم دانش دارد.

نتایج:نقش میانجی تسهیم دانش را در رابطه بین اصول اخلاقی و عملکرد تأیید می­کند. حال‌آنکه این نقش در مقایسه با ارتباط مستقیم بین متغیر­های یادشده چندان ملموس نیست. این مقاله یافته­های جدیدی را به متون نظری تسهیم دانش می­افزاید و بر اهمیت نقش تعاملی اصول اخلاقی و عملکرد سازمانی تأکید می­کند. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که اخلاق یک عامل کلیدی در ارتقاء عملکرد سازمانی است. بر این اساس پیشنهاد می­شود که زمینۀ رعایت اصول اخلاقی در سازمان­ها فراهم شود و افراد با مشارکت فعال و تسهیم اصول اخلاقی عملکرد سازمانی را بهبود بخشند.

واژه‌های کلیدی: اصولاخلاقی، تسهیم دانش، عملکرد سازمانی


[1]. کارشناس نرم‌افزار، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، 09196682975،

zaman_zangian@yahoo.com

[2]. دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه اقتصاد و مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، hoo.coms.zangian@ya

[3]. دانشجوی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، سمنان.

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22247318 : کل بازدید 4109 : بازدید امروز 0.82 : زمان بارگزاری صفحه 71398 : بازدید این صفحه 8 : بازدیدکنندگان آنلاين