صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:علیرضا عمادی1، فاطمه وفائی نژاد*2، سمانه مطلبی3، مجید کسایی4
ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران بیمارستان 15خرداد شهرستان مهديشهر

ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران بیمارستان 15خرداد شهرستان مهديشهر

نویسندگان: علیرضا عمادی1، فاطمه وفائی نژاد*2، سمانه مطلبی3، مجید کسایی4

1- کارشناس فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران

2- کارشناس ارشد معماری سیستم های کامپیوتری، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) netmanager88@semums.ac.ir

3- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران

4- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران

 

چکیده

سابقه و هدف: سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني(HIS) ابزاری الکترونیک هستند که اطلاعات مالی، اداری و بالینی بیماران را جمع آوری، طبقه بندی، نگهداری و با استفاده از قابلیت های کامپیوتر بازیابی می کنند، ارزيابي سيستم اطلاعات بيمارستاني، كار پيچيده اي و امری مهم است که عدم ارزيابي مي تواند به عدم درك فوايد بالقوه ي سيستم اطلاعات مربوط شود، از اينرو مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران انجام شد.

روش كار: مطالعه حاضر به روش توصيفي مقطعي در سال 1393 و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه اي محقق ساخته بود که براي سنجش پايايي پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ 0.92 بدست آمد و روايي پرسشنامه توسط چند تن از اساتید سنجیده شد. در نهایت تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي توسط نرم افزار SPSS19 صورت گرفت. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

يافته ها: در پژوهش حاضر از مجموع 83 نفر شرکت کننده 54 نفر(06/65%) پرستار بودند. بیشترین میانگین وزنی مربوط به بهبود هر چه بهتر تبادل اطلاعات بین بخش ها (965/0± 78/3) ، کاهش تردد کارکنان بین بخش ها (820/0± 98/3) و دسترسی سریع به سوابق بیمار (884/0± 14/4) بود. با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه ارتباط آماری معناداری بین آگاهی کاربران در مورد سیستم اطلاعات بیمارستانی با سطح تحصیلات مشاهده شد. (002/0 = P)

نتیجه گیری: افزايش انتظارات بيماران و نياز روزافزون به استفاده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بيمارستان پديد آمده و در قرن بيست و يكم بيمارستانهاي فاقد این نوع سیستمها توانايي رقابت با ساير بيمارستانها را نخواهند داشت. از اینرو می توان اینگونه بیان نمود که آگاهي و درك كاربران، اولين كليد ضروري در پياده سازي سیستم های اطلاعات بیمارستانی مي باشد.

واژه های کلیدی: سیستم های اطلاعات بیمارستانی، پياده سازي، بیمارستان

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22309717 : کل بازدید 4895 : بازدید امروز 0.84 : زمان بارگزاری صفحه 71481 : بازدید این صفحه 17 : بازدیدکنندگان آنلاين