صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:علیرضا عمادی1، مریم طاهری2، هنگامه معمارزاده 3، محسن بیگدلی*4
بررسی عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان سمنان

نویسندگان: علیرضا عمادی1، مریم طاهری2، هنگامه معمارزاده 3، محسن بیگدلی*4

1- کارشناس فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران.

2- کارشناس ارشد آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3- معاون مدیر اداری و استخدامی مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران

4- کارشناس توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران. (نویسنده مسئول) mbps58@yahoo.com

چکیده

سابقه و هدف : رضايت شغلي کارکنان هر سازمان يكي از چالش برانگيزترين مفاهيم سازماني و پايه بسياري از سياست ها و خط مشي هاي مديريت براي افزايش بهره وري و کارآيي سازمان است که تحت تاثیر عوامل متعددي از جمله عوا مل محيطي و شخصي، میزان درآمد، ماهیت و جایگاه اجتماعی شغل ، وجهه و اعتبار سازمانی، ارتقاء شغلی، ایمنی شغلی، عدم ابهام در نقش، شرایط فیزیکی کار و ارتباط با همکاران قرار دارد از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان مراکز بهداشت شهرستان سمنان انجام شد، تا با رفع چالش های موجود کارائی سازمان را افزایش داد.

روش کار: این مطالعه توصيفي مقطعي در سال 1392، بر روي 93 نفر از کارکنان با سابقه بالای 2 سال انجام شد روش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رضایت شغلی(Job Descriptive Index) بود، داده ها پس از جمع آوری از طریق نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته ها : نتایج مربوط به سؤالات رضایت شغلی در هفت حیطه نشانگر آن است که رضایت شغلی اکثریت کارکنان از حیطه نظارت و سرپرستی (2/77%)، سیاستگذاری مدیریتی (77%)، رضایت از امنیت شغلی (4/63%)، شرایط محیط کار (6/59%)، روابط متقابل همکاران (6/58%)، حقوق و مزایا (4/53%) و فرصت های رشد، پیشرفت و ارتقاء (2/53%) بود.

نتيجه گيري : بر اساس شاخصهای ارزیابی شده، رضایت کلی شغلی کارکنان در پژوهش حاضر در حد متوسط قرار داشت. از اينرو به نظر مي رسد عوامل مختلف در نسبت هاي متفاوت موثرند، زیرا افزایش رضایت شغلی نه تنها به خودی خود اهمیت فراوانی دارد، بلکه با توجه به تأثیر آن بر دیگر جنبه های نگرش شغلی ارزش سرمایه گذاری را داراست. در واقع می توان با افزایش رضایت شغلی، جنبه های دیگر نگرش شغلی نظیر تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و جو سازمانی را بهبود بخشید.

واژه هاي كليدي : رضايت شغلي، مرکز بهداشت، پرسشنامه Job Descriptive Index

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22310086 : کل بازدید 5264 : بازدید امروز 0.86 : زمان بارگزاری صفحه 71493 : بازدید این صفحه 14 : بازدیدکنندگان آنلاين