صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:فاطمه وفائی نژاد1، علیرضا عمادی2، سمانه مطلبی*3 ، محمدحسین همتیان4
تأثير نقش فن آوري اطلاعات در ارتقاي نظام سلامت از ديدگاه پرستاران بيمارستان 15خرداد شهرستان مهدیشهر

نویسندگان: فاطمه وفائی نژاد1، علیرضا عمادی2، سمانه مطلبی*3 ، محمدحسین همتیان4

1- کارشناس ارشد معماری سیستم های کامپیوتری، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران

2- کارشناس فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران.

3- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران. (نویسنده مسئول) are20935@semums.ac.ir

4- مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران

 

چکیده

سابقه و هدف: فن آوري اطلاعات و ارتباطات همگام با ارتقاء سطح سلامت در گستره جامعه، سبب تحول در كيفيت مراقبتهاي بهداشتي درمانی گرديده است، از اینرو شناخت تأثيرات بالقوه ي فن آوري اطلاعات در نظام سلامت می تواند به عنوان پایه ای جهت برنامه ریزی های استراتژیک به منظور پیشرفت و ارتقای دستاوردهای نظام سلامت مبتنی بر فناوری تلقی گردد. پژوهش حاضر با هدف تأثير نقش فن آوري اطلاعات در ارتقاي نظام سلامت از ديدگاه پرستاران انجام گردید.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی در سال 1393 با جامعه پژوهشی که پرستاران بيمارستان پانزده خرداد شهرستان مهدیشهر بودند به روش سرشماری انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه اي محقق ساخته بود که براي سنجش پايايي پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ 0.87 بدست آمد و روايي پرسشنامه توسط چند تن از اساتید سنجیده شد. براي تحليل شاخص داد ه هاي پژوهش از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و براي بررسي ارتباط بين سن، جنس، رشته ي تحصيلي، سابقه ي كار و نگرش افراد، از آزمون هاي X2 و Fisher exact test با استفاده از نرم افزار Spss19 گرديد.

یافته ها: در پژوهش حاضر از مجموع 57 نفر پرستار، 49 نفر (96/85%) مونث و 41 نفر (92/71%) متاهل بودند. همچنین37 نفر (91/64%) در رده سنی20- 29 سال قرار داشتند. نگرش کلی پرستاران در پژوهش حاضر نسبت به تأثير فن آوري اطلاعات بر ارتقاي سطح سلامت (22/91%) مثبت بود. همچنین(42/68%) از پرستاران تاثیر فن آوري اطلاعات را باعث افزايش بهره وري، (14/56) باعث كاهش هزينه ها و (59/64%) تسريع در روند مراقبت و درمان بیان کردند. همچنین بین جنسیت با نگرش کلی(872/0>P) و میزان تحصیلات با نگرش کلی(657/0>P) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیري: با توجه به نتایج مطالعه باید نسبت به شناسایی هرچه بهتر مشكلات و تنظیم راه کارهایی جهت رفع موانع كاربرد فن آوري اطلاعات در جهت بودجه بندي صحيح بر پايه ي نيازها، شرايط، امكانات و توسعه ي استانداردها و پروتكل ها براي تسهيل و توسعه ي شبكه ي اطلاعات سلامت صورت گيرد.

واژه هاي کلیدي: فن آوری اطلاعات، نظام سلامت، سيستم اطلاعات بيمارستان

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22247279 : کل بازدید 4070 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 71383 : بازدید این صفحه 5 : بازدیدکنندگان آنلاين