صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:بتول لاجوردی - كارشناس ارزيابي عملكرد،معاونت توسعه مديريت و منابع
بررسي عوامل انگيزشي موثر دربهبود فرايند ارزيابي عملكرد سالانه كارمندان

چكيده

سابقه و هدف : ارزيابي ،بخشي جدا نشدني از هر فرايند كاري است كه بمنظور شناسايي نقاط ضعف و تاكيد برنقاط قوت صورت ميگيرد كه درمجموع به بهبود انجام آن فرايند منجر مي شود. ارزيابي عملكرد كارمندان نيز از سالها قبل، انجام و داراي نتايج مستقيم و غير مسقيم گوناگوني بوده است. اين تحقيق به بررسي علل كاهش انگيزه كارمندان در خصوص مشاركت در انجام فرايند ارزيابي عملكرد و عوامل موثر در بهبود آن مي پردازد.

روش كار :تحقيق حاضر از لحاظ محقق فردي واز لحاظ هدف ، كاربردي  و از لحاظ روش ،توصيفي و از لحاظ محل ،كتابخانه اي مي باشد.در اين تحقيق، بررسي بازه زماني شروع و اتمام فرايند ارزيابي عملكرد در 5 واحد از كل 22 واحد تحت پوشش دانشگاه در سال 1386 (قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ) و مقايسه همان وضعيت در سال1391 (بعد از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري )مد نظر قرار گرفته و اطلاعات مورد نياز از واحد ارزيابي عملكرد اخذ گرديده است.

يافته ها: فرايند ارزيابي عملكرد در سال 86 در 5 واحد محيطي كه به صورت تصادفي از كل22 واحد زيرمجموعه دانشگاه انتخاب شدند مجموعا" در بازه 995 روز يعني به طور ميانگين در هر واحد در مدت 199 روز ( 6 ماه و 19 روز ) انجام گرديده در حاليكه اين فرايند در همان واحدها در سال 91 مجموعا" در مدت  1190روز يعني بطور ميانگين در هر واحد 238 روز ( 7 ماه و 28 روز) به طول انجاميده است .تاثير مستقيم و سالانه نمرات ارزيابي ميتواند موجب ايجاد انگيزه بيشتر در كارمندان در خصوص تكميل و تحويل فرمها ، سرعت بيشتر انجام فرايند و پويايي در دانشگاه علوم پزشكي سمنان گردد.

نتيجه گيري : اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و حذف تاثير مستقيم و سالانه نمرات ارزيابي در احكام حقوقي موجب كاهش انگيزه دركاركنان براي تكميل و تحويل فرمها و كندي فرايند ارزيابي گرديده است. پيشنهاد مي گردد نمرات ارزيابي عملكرد كارمندان (همچون سالهاي قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري) به صورت مستقيم و سالانه در احكام حقوقي كارمندان موثر باشد.

كلمات كليدي: ارزيابي سالانه، تاثير سالانه،احكام حقوقي، انگيزه بيشتر، پويايي سازمان

ایمیل: Br_lajevardi@yahoo.com

 

 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22309511 : کل بازدید 4689 : بازدید امروز 0.84 : زمان بارگزاری صفحه 71456 : بازدید این صفحه 26 : بازدیدکنندگان آنلاين