صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:آزاده عليزاده گرجي - كارشناس سلامت ميانسالان معاونت بهداشتي دانشگاه
سياستهاي جمعيتي و مرگ و مير زنان 30 تا 70 سال

سياست و برنامه ريزي جمعيتي ، مجموعه اي از انديشه ها و تصميمات مدون جمعيتي است كه در راه منطقي كردن و هماهنگ ساختن ارگانها و نهادهاي اجتماعي واقتصادي و مقررات و نظامات آنها اتخاذ مي شود.

 

جمعيت عامل قدرت است و بايد مديريت شود و البته جمعيتي كه مولد باشد و خود را اداره كند. فكر افزايش جمعيت فكر درستي است و فكر لازمي است. كشورها اگر بتوانند جمعيت را درست مديريت كنند يكي از عوامل اقتدار آنهاست.  ( مقام معظم رهبري در رابطه با افزايش جمعيت)

سياستهاي جمعيتي

سياست و برنامه ريزي جمعيتي ، مجموعه اي از انديشه ها و تصميمات مدون جمعيتي است كه  در راه منطقي كردن و هماهنگ ساختن ارگانها و نهادهاي اجتماعي واقتصادي و مقررات و نظامات آنها اتخاذ مي شود. بعبارت ديگر سياست جمعيتي هر كشور از يك سلسله آرمانها ، هدف هاي كيفي و كمي و راه كارهاي عملي براي تحقق آن اهداف در محدوده زماني خاصي تشكيل مي شود. بديهي است سياست جمعيتي به عنوان جزيي از برنامه كلي توسعه ملي هر كشور و با در نظر گرفتن آرمانهاي فرهنگي ، شرايط اجتماعي و محدوديتهاي اقتصادي تدوين گردد. به اين دليل لازم است بين سياست جمعيتي و برنامه ملي توسعه كشور هماهنگي و همخواني نزديكي وجود داشته باشد.

در گذشته سياست جمعيتي به تنظيم مقرراتي جهت افزايش يا كاهش جمعيت ها محدود بوده ولي در زمان حاضر داراي هدف كلي تر و ارزنده ترس است و مي كوشد تا از راه ايجاد تعادل ميان عوامل جمعيتي و عوامل اقتصادي –اجتماعي هر چه بيشتر امكانات رفاهي را براي افارد جامعه فراهم سازد. سياستهاي جمعيتي داراي دو بعد كمي و كيفي هستند . بعد كمي به اتخاذ تدابيري جهت ازدياد و يا كاهش جمعيت و ابعاد شهرها مربوط مي شود، در حالي كه در بعد كيفي به تندرستي جمعيتها ، نظارت در امر ازدواج ، بهبود كيفي آموزش ، ايجاد فرصتهاي شغلي و ... مربوط است. براي رسيدن به سياست ، لازم است ابتدا وضعيت مطلوب از منظر جمعيت ترسيم شود تا بتوان براي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب ، جهت گيري كرد. البته ترسيم وضعيت مطلوب امر ساده اي نيست و به تمامي عوامل جمعيتي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مرتبط است.

هدف اصلي سياست جمعيتي

هدف اصلي سياست جمعيتي ارتقاي شرايط زيستي و كيفيت زندگي همه مردم كشور و آماده ساختن آن براي ايفاي نقشي فعال و سازنده در فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور است . براي رسيدن به اين هدف كلي لازم است اهداف جزيي  چندي مورد توجه قرار گيرد كه عبارتند از :

 جهت مشاهده بقيه مقاله کلیک کنید.

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22247285 : کل بازدید 4076 : بازدید امروز 0.82 : زمان بارگزاری صفحه 71385 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين