فرم هاي مورد نياز جهت صدور پروانه هاي  بهداشتي موسسات تولیدی غذایی ، آرایشی و بهداشتی و بسته بندی

 

1-   راهنمای تکمیل  فرم 3 برگی ساخت     DOWNLOAD 

2-  فرم شماره 1 فرم وضعیت و امکانات ساختمانی جهت تکمیل موسسات تولیدی    DOWNLOAD

3-  فرم تعهد محضری تعلیق و ابطال پروانه صادره و سلب حق تقبل سفارش     DOWNLOAD    

4-  فرم پرسشنامه و تعهد نامه مدیرعامل و مسول فنی موسسات    DOWNLOAD 

5-  فرم تعهد و سوگند نامه مسئول فنی موسسات تولیدی        DOWNLOAD 

6-  فرم قرارداد استخدامی مسئولیت فنی کارگاه ها و موسسات تولیدی     DOWNLOAD 

7-  فرم تعهد و سوگند نامه موسس و سرمایه گذار      DOWNLOAD 

8-  فرم درخواست صدور و تمدید پروانه ساخت و بسته بندی محصولات تولیدی      DOWNLOAD 

9- فرم استعفا نامه مسئول فنی     DOWNLOAD 

10-  فرم تجهیزات و ماشین آلات موجود در موسسات تولیدی   DOWNLOAD

11-  فرم بررسی فراورده های گند زدای سطوح     DOWNLOAD

  12-تعهد نامه مندرجات جدول ارزش تغذیه ای (محضری) DOWNLOAD

13- تعهد نامه ماده 11 ( محضری)   DOWNLOAD

14- وظایف مسئول فنی  DOWNLOAD

15- فرم تعهد نامه محضری مدیر عامل و مسئول فنی در خصوص شرح وظایف   DOWNLOAD


فرم های گواهی صادرات فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

1- فرم گواهی صادرات محموله ای با پروانه ساخت      DOWNLOAD 

2- فرم گواهی صادرات مدت دار با پروانه ساخت          DOWNLOAD  

3- فرم گواهی صادرات بهداشت محموله ای آرایشی     DOWNLOAD  

4- فرم گواهی صادرات بهداشت محموله ای غذایی    DOWNLOAD  

5- فرم گواهی صادرات مدت دار فراورده های آرایشی   DOWNLOAD  

6- فرم گواهی صادرات مدت دار فراورده های غذایی  DOWNLOAD