حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06

حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06

حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06 حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه در حوزه های ستادی و قدردانی از زحمات کارکنان بهداشت، درمانی و آموزشی99.01.06
تهیه کننده:

حمیدرضا مهرابی

گالری عکس مرتبط