داود فدائیان

سرپرست مديريت اداره حقوقي دانشگاه

علي مصباح فر

کارشناس حقوقی (دعاوی)

ناهید وفاخواه

کارشناس حقوقی 

 

مرضيه ابراهيمي

کارشناس حقوقی (امور اداری و تعهدات)