میز خدمات الکترونیک

16061012000 - اعتبار بخشی موسسات سلامت
16061013000 - ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
16062571000 - صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت
16061014000 - ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان
16041015000 - ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی درحوزه سلامت
16061016000 - پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت
16041018000 - نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهدشتی
16042572000 - ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
10031019000 - اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور
16042573000 - ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
16062574000 - ارائه خدمات استحقاق درمان
16042575000 - پایش نظام سلامت
18051024000 - آموزش مداوم جامعه پزشکی
18041025000 - اعتبار بخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی
18041026000 - برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه
18082576000 - تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی
18082577000 - صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی
10031028000 - جذب اعضای هیأت علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی
18082578000 - اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته های علوم پزشکی
18042579000 - ارائه مجوز تأسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی
18082580000 - ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه های علوم پزشکی
18042581000 - انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور
18042582000 - ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش اموختگان علوم پزشکی
18042583000 - ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
18062584000 - ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
18042585000 - ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی
16052586000 - ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی
16052587000 - ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی