پایگاه های اطلاعاتی(Databases)

   

مجلات الکترونیکی(E-Journals)

     

 

کتاب های الکترونیک و اطلس(E-Books and Atlases)

 

 

پزشکی مبتنی بر شواهد(Evidence Based Resources)

Medical Images,protocol, Interactive Skills & Procedure

Guidelines

Multimedia

 

پایگاه های اطلاعاتی داخلی(Local Resources)

 

پایگاه های اطلاعاتی رایگان (Free Databases)

   

سامانه ها(Portals)

شبکه های اجتماعی علمی (Scientific Social Networks)