شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان
نام شهرستان

امتياز
نام بخش يا روستا امتياز
سمنان 60

پايگاه هوايي

فولاد محله

84

120

مهدي شهر 84    
سرخه 84    
دامغان 84    
گرمسار 70    
توابع گرمسار 84