سایر دانشگاه های علوم پزشکی

در صورتيکه مرکز علمي پژوهشي را مي شناسيد که تمايل داريد آنرا به فهرست ما بيافزاييد يا اطلاعات موجود را تصحيح کنيد لطفا با پست الکترونیک INFO@SEMUMS.AC.IR یا تلفن 33452052-023 تماس بگیرید.

 

 

نام مرکز

لينک سايت

دانشگاه علوم پزشکی البرز

WWW.ABZUMS.AC.IR

دانشگاه علوم پزشکی اراک

www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ادبیل

www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری  اسلامی

http://ajaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس(هرمزگان)

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

www.jums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

www.zums.ac.ir

داشگاه علوم پزشکی سبزوار

www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

www.semums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شيراز

www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

www.fums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قزوين

www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

www.muk.ac.ir