سایر دانشگاه های علوم پزشکی

در صورتیکه مرکز علمی پژوهشی را می شناسید که تمایل دارید آنرا به فهرست ما بیافزایید یا اطلاعات موجود را تصحیح کنید لطفا با پست الکترونیک INFO@SEMUMS.AC.IR یا تلفن 33452052-023 تماس بگیرید.

 

 

نام مرکز

لینک سایت

دانشگاه علوم پزشکی البرز

WWW.ABZUMS.AC.IR

دانشگاه علوم پزشکی اراک

www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری  اسلامی

http://ajaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

www.medilam.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی آبادان

https://www.abadanums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس(هرمزگان)

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

www.jums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

www.zums.ac.ir

داشگاه علوم پزشکی سبزوار

www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

www.semums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

www.fums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

www.muk.ac.ir

دامنشگاه علوم پزشکی نیشابور

www.nums.ac.ir/