ده روش براي موفقيت در كار

چرا بعضي ها آسان به مديريت هاي ارشدشركت مي‌رسند در حالي كه بعضي در مراتب مديريت مياني باقي مي‌مانند؟ شما ممكن استفكر كنيد كه اين فقط به دليل آن است كه اين افراد خيلي از چيزهايي كه براي موفقيتلازم است مثل هوش، استعداد و حامي و پشتيبان را دارند.اما چيزديگري كه مهم است روش كار است.

دكتر "مارتين سينگ من" كه نويسنده‌ايآرمانگرا است، كشف كرده كه براي موفقيت روش موثرتر از هوش، تحصيلات و بيشتر عواملديگر است. او دريافت كه افراد مثبت سالم‌تر مي‌مانند و ارتباط بهتري دارند و درحرفه و شغلشان پيشرفت بهتري دارند. او حتي دريافت كه افراد مثبت بيشتر پولدرمي‌آورند.
هركس روشي دارد. مهم نيست شما اهل كجا هستيد يا چقدر هوش ذاتيداريد. روش شما موجب تفاوت‌هايي در شغل شما مي‌شود. سعي كنيد اين ده روش را برايموفقيت به كار ببنديد.

1- من مسئول سرنوشت خودم هستم.
اگر شما تمام دوره كاري‌تان منتظر آن هستيدكه يك اتفاق جالب براي شما بيافتد بايد خيلي منتظر باشيد. افراد حرفه‌اي موفق، كاريمي‌كنند كه چيزهاي خوب اتفاق بيافتد. بنابراين خودتان را مجبور كنيد كه در موردشغل و حرفه‌ خود طور ديگري فكر كنيد. شما در شغل و حرفه خود ترقي خواهيد كرد ومسوول آن هستيد كه كاري كنيد كه اين اتفاق بيافتد.


2-هر چيزي ممكن است.
اگر فكر كنيد كه هيچ راهي وجود ندارد كه شما تا سطح معاون رئيس جمهوريبرسيد پس مطمئناً به آن سطح نخواهيد رسيد. به ياد داشته باشيد اگر شما فكر كنيد كهنمي‌توانيد احتمالاً نخواهيد توانست. گرايش به اين موتور كوچك را بپذيريد "من فكرمي‌كنم مي‌توانم" .


3-هيچ كاري را آنقدر كوچك نشماريد كه نخواهيد آن را خوب انجام دهيد.
شمانمي‌دانيد كه چه موقع قرار است مورد توجه قرار گيريد. اين دليلي است كه به شغلخودتان توجه كنيد. همه‌اش همين است، يك مدير اجرايي روابط عمومي گفت كه اولين شغلاو در بخش روابط عمومي يك شركت نگه داشتن حساب موجودي صندوق بود. او با روش خودتوانست از عهده اين كار برآمد و آنها فوراً متوجه كار سخت او و توجه او به جزيياتشدند. بياد داشته باشيد دفعه بعد كه شما احساس كسالت كرديد به اين دليل است كه شماكار را سطحي و مكانيكي انجام مي‌دهيد.

4-هركس يك كليد ارتباط نهفته است.
در حالي كه شما نيازداريد در محيط كار جدي و با پشتكار باشيد، مي‌توانيد براي كساني كه در اطراف شماهستند خوب و مطلوب باشيد.
آيا فكر مي‌كنيد اين مهم نيست كه يك تفاهم و توافق خوببا مسوول دفتر رييس‌تان داشته باشيد؟ در اين حد كه وقتي شما واقعاً كار مهمي داريدو يا نياز به مشاوره با رئيس داريد، جلسه ملاقات شما با رييس را در برنامه اوبگنجاند. با كساني كه در اطراف شما هستند مؤدب و فروتن باشيد. شما هرگز نمي‌دانيدچه وقت ارتباطات گذشته شما درآينده شما نقش بازي مي‌كنند.


5-من را مجبور كرده‌اند كه اين كار راانجام دهم ... وآن شخص كه مافوق من است.
اگر شما روزهاي خود را با چنيناحساسي مي‌گذرانيد كه مجبوريد بي‌وقفه كاري كه مسووليت انجامش را داريد انجام دهيد،كارايي شما دچار نقصان خواهد شد. شغل شما ممكن نيست كه كاملاً مناسب باشد. اماكاركنان موفق بدون آنكه فكر كنندكجا هستند طوري عمل مي‌كنند كه انگار شغل ايده‌آلخود را دارند.


6-تنهاآنچه كه مي‌دانم مهم نيست بلكه چه كسي را مي‌شناسم نيز مهم است.
كاركنان موفق اهميت شبكه ارتباطي را هم در داخل و هم در خارج از سازمانمي‌دانند. شما به ارتباطات حرفه‌اي از پيش ايجاد شده نياز داريد. يك همكار را برايناهار در بيرون سازمان دعوت كنيد. در اوقات فراغت بعد از كار در جمع همكاران حاضرشويد، به انجمن حرفه‌اي خود محلق شويد. سهم خود را در ايجاد شبكه ارتباطي برايآيندتان انجام دهيد.


7-چهكار ديگري مي‌توانم انجام دهم.
از آنجايي كه شما مسوول سرنوشت خودهستيد. اين وظيفه شماست كه راه‌هاي پيشرفت حرفه‌اي خود را جستجو كنيد. داوطلب شويدو پروژه‌هاي بيشتري بگيريد، مهارت‌هاي جديد ياد بگيريد تا طالب شما بيشتر شود. برايكمك به همكاران بيشتر از ساعت اداري بمانيد. كاركنان موفق تنها كار خود را كاملنمي‌كنند و بروند. آنها در جستجوي راه‌هاي ديگري براي نشان دادن خودشانهستند.


8-شكست به همواركردن جاده موفقيت كمك مي‌كند.
در حالي كه به نظر مي‌رسد بعضي از افرادهرگز تجربه عقب نشيني را ندارند، حقيقت اين است كه هركس گاه‌گاهي شكست مي خورد. فرقبين افرادموفق و ناموفق در اين است كه آنها چطور با شكست كنار مي‌آيند. آنهايي كهموفقيت را مي‌يابند كساني هستند كه از شكست‌ها درس مي‌گيرند و به پيشمي‌روند.


9-من بزرگترينحامي خود هستم.
آيا منتظر بوده‌ايد كه كسي در سازمان استعدادها و تلاشهاي شما را بازشناسد؟ شايد وقت آن رسيده است كه شما خودتان شروع كنيد و شيپور خودرا بنوازيد. قدم جلو بگذاريد و در مورد پيشرفت‌ها و دستاوردهاي خود براي سازمانصحبت كنيد. كاركنان موفق مي‌دانند چطور به دستاوردهاي خودشان اشاره كنند بدون آنكهبه گزافه گويي تعبير شود.


10- فرصت‌هاي من هرگز به آخر نمي‌رسد.
بله روزهايي خواهدآمد، زماني كه شما مي‌خواهيد همين وضع موجود باقي بماند. اما به خاطر داشته باشيدكه كاركنان موفق هميشه مراقب فرصت‌هايي براي پيشرفت هستند. چشم و گوش و فكر خود رابراي فرصت‌هاي جديد بازنگه داريد. شما هرگز نمي‌دانيد چه وقت آن چيزي كه مسير شغليشما را تغيير خواهد داد كشف خواهيد كرد.