# نام و نام خانوادگی نام واحد سازمانی پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم تلفن مستقیم 2 دورنگار ایمیل تصویر
آقای دکتر نوید دانائی حوزه ریاست ریاست دانشگاه 2250-2253-2254
آقای علیرضا پازوکی حوزه ریاست کارشناس دفتر ریاست دانشگاه 2250-2254-2253
آقای دکتر طاهری حوزه ریاست مشاور اجرائی و قائم مقام ریاست در ستاد برنامه دانشگاه 2248
آقای یحیایی حوزه ریاست مدیر اجرائی حوزه ریاست دانشگاه 2252
آقای کلاهدوز حوزه ریاست مشاور رئیس دانشگاه- رئیس دبیرخانه هیئت امناء 2259
خانم مهدیان حوزه ریاست مدیر روابط عمومی 2244
خانم شهاب الدین حوزه ریاست کارشناس روابط عمومی 2247
آقای مهرابی حوزه ریاست کارشناس روابط عمومی 2246
آقای بابایی اداره بازرسی رئیس اداره 2055
آقای آریامنش اداره بازرسی کارشناس اداره بازرسی 2057
آقای مسعودی اداره بازرسی كارشناس بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي شكايات 2058
آقای گیلوری اداره بازرسی كارشناس بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي شكايات 2056 33448992
مهندس مؤمنی معاونت توسعه مدیریت و منابع مدير توسعه و تامين منابع فيزيكي و امور عمراني و تجهيزاتي 2000
خانم مهندس تجلی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس ساختمان 2002
مهندس تقوی پور معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول پيمان و نظارت 2003
مهندس فدایی اسلام معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول فني طرح هاي عمراني 2004
مهندس قریبیان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس ساختمان 2015
مهندس دوستمحمدی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس ساختمان 2005
مهندس نجد معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس ساختمان 2006
مهندس رجبی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2007
مهندس خدائی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2008
مهندس صابرلتیباری معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2009
مهندس ضمیری معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2010
مهندس رجبی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2011
مهندس رستمیان معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2001
آقای دکتر پهلوان معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون توسعه مديريت ،منابع و برنامه ريزي 2031
آقای کیقبادی معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع 2030
آقای فرخ نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول مهندسي مشاغل 2024
آقای ادهم معاونت توسعه مدیریت و منابع مدير توسعه سازمان و تحول اداري 2028
خانم لاجوردی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول مهندسي سازمان 2026
خانم تیموری معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول سيستمها و روشها 2021
خانم نصیری معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست مديریت منابع انساني دانشگاه 2032
خانم مقبل معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره كارگزيني و امور بازنشستگي 2022
خانم جوادی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول نيروي انساني 2020
خانم زمینی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارگزين معاونت توسعه 2016
خانم جمشیدی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس ارزيابي عملكرد 2029
خانم اعتمادی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول برنامه ريزي و توسعه نيروي انساني 2025
آقای تبیانیان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس طرح نيروي انساني 2019
خانم کیا معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي دبيرخانه 2038
خانم گوران متصدی دبیرخانه 2040
خانم ترامشلو معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول دبيرخانه مركزي ستاد 2037
آقای عباسی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2036
آقای حیدریان معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي بايگاني 2035
آقای علی بابائی معاونت توسعه مدیریت و منابع مدير امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه 2055
آقای شاطری معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره نظارت بر امور عمومي 2041
آقای عبدوس معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور قراردادها و مناقصات 2050
آقای احمدی نسب معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول واحد رفاهي 2018
آقای خدابخش معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس نظارت بر خدمات عمومي مديريت امور پشتيباني و رفاهي 2069
آقای سعیدی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2033
آقای مونسان معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي خدمات 2033
آقای نیک روش معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي امور نقليه 2013
نگهبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2034-2019
سالن سمینار معاونت توسعه مدیریت و منابع 2014
آقای مصدق معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست مديريت برنامه ريزي ، بودجه و پايش عملكرد 2092
خانم نظری رئيس گروه بودجه هزينه اي دانشگاه 2096
خانم همتی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس پايش عملكرد و در آمد 2093
خانم غیاث الدین معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مديريت هزينه 2094
خانم مؤمنی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس نظارت و پايش عملكرد مالي 2095
آقای رحیمیان معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست امور مالي دانشگاه 2085
آقای ایزدی ثابت معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره درآمد 2211
آقای بلند معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس اداره درآمد 2213
آقای معماری پناه معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس اموال 2212
خانم مداح معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره حسابداري 2075
خانم همتی معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2076
خانم سیف پور معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره حسابداري پرسنلي (شاغلين و بازنشستگان ) 2090
خانم آلبویه معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2088
آقای بهمن معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2087
خانم صدقی معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار 2077
خانم جندقی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (امور بازنشستگان ) 2078
خانم احمدی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2119
آقای وفائی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (حقوق و دستمزد) 2082
خانم عموزاده معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار مسئول 2072
آقای کرمی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مالي اداره نظارت بر عملكرد دانشگاه 2075
خانم باقری معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره رسيدگي به اسناد دانشگاه 2294
آقای قزوینی معاونت توسعه مدیریت و منابع بایگانی اسناد 2083
آقای شمسی خانی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي 2042
آقای طالب معاونت توسعه مدیریت و منابع انباردار 2043
آقای دانشجو معاونت توسعه مدیریت و منابع 2043
آقای ارسطو معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست اداره تداركات 2067
آقای فدائی اسلام معاونت توسعه مدیریت و منابع كارپرداز 2065
آقای به آیین معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2068
آقای حسینی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2064
آقای علائی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2066
آقای ابو معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2288
آقای بختیاری معاونت توسعه مدیریت و منابع تسهیلدار 2101
آقای برزویی معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2051
آقای جهانسوزی معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2052
خانم نقاشیان معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار امور مالي ستاد 2048
خانم بابایی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2046
خانم ایزدپناه معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2272
خانم پهلوان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (درآمد ) 2047
خانم نورمحمدی معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2049
خانم یدالهی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (بررسي اسناد و مدارك مالي) 2293
خانم لاجوردی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 2054
خانم مرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2111
آقای دکتر حاج حسنی معاونت دانشجویی و فرهنگی معاون دانشجوئي و فرهنگي 2144
آقای دوستمحمدی معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول دفتر معاونت دانشجويي 2145
آقای جوادی فر مدير امور دانشجويي 2141
آقای رهبری فرد معاونت دانشجویی و فرهنگی كارشناس مسئول امور دانشجويي 2104
خانم نقاشیان معاونت دانشجویی و فرهنگی كارشناس رفاه معاونت دانشجويي 2098
خانم فرسائی معاونت دانشجویی و فرهنگی مديريت اداره خوابگاهها 2097
آقای گلچین معاونت دانشجویی و فرهنگی كارشناس امور تغذيه 2103
آقای تجلی معاونت دانشجویی و فرهنگی مدير امور فرهنگي و فوق برنامه 2135
خانم افضلی معاونت دانشجویی و فرهنگی مدير مفدا معاونت دانشجويي و فرهنگي 2099
خام موسوی نژاد معاونت دانشجویی و فرهنگی كارشناس فرهنگي 2132
خانم علومی معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس فرهنگی 2131
خانم رستمی معاونت دانشجویی و فرهنگی كمك كارشناس رفاهي معاونت دانشجويي 2132
آقای مهربانی معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس فرهنگی 2136
آقای دکتر سلطانی معاونت دانشجویی و فرهنگی رئيس اداره