شماره مستقیم 33448992-023 

شماره داخلی آقای ارسطو 2326 ،

شماره داخلی آقای مسعودی2323 ،

شماره داخلی آقای مظاهری2324 ،

شماره داخلی آقای گیلوری2325،

 

شماره ی فضای مجازی اداره بازرسی:09912748892