آموزش  مسئولين فني موسسات تحت پوشش معاونت غذا و دارو

مسئولين فني كه  پروانه آنها در كميسيون صدور پروانه ها صادر شده است، مي توانند پس از مطالعه سر فصل هاي عنوان شده ،با هماهنگي كارشناس آموزش اداره نظارت بر مواد غذايي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي در تاريخ هاي 15 يا 30 هر ماه جهت آزمون و دريافت پروانه در اين معاونت حضور به هم رسانند. 

 

سرفصل ها:

 

 

1- حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات صنایع آرایشی و بهداشتی     PDF 

2- حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری کارخانه های تولید و بسته بندی فرا ورده های غذایی        PDF

3- قانون ماده 13 خوردنی آشامیدنی ،آرایشی بهداشتی       PDF                                                                                       

  

  منابع آزمون اختصاصي:

حداقل ضوابط فني وبهداشتي تخصصي واحد مربوطه(همراه داشتن اين جزوه در روز آزمون الزاميست)

آشنايي كامل وتخصصي باتجهيزات خط توليد وروش فرآيند

آشنايي كامل وتخصصي باتجهيزات و وسايل آزمايشگاه و روشهاي آزمون فراورده