آزمایشگاه

سوابق اجرایی

عکس

 

سپيده اشهد

مسئول آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

 

الف- سابقه تحصيلي :ليسانس ميكروبيولوژي فارغ التحصيل از دانشگاه تهران

ب- سابقه شغلي :

1-مسئول آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

2-مسئول رابط بين اداره امور آزمايشگاههاي استان سمنان و مركز تحقيقات رفرانس ايران

3-عضو كمسيون صدور پروانه هاي بهداشتي موسسات مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي    

4-عضو كميته هماهنگي و برنامه ريزي طرح PMS دانشگاه

5- عضو كميته اجرايي گردهمايي روساي آزمايشگاه هاي كنترل  مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

6-عضو شوراي راهبردي تغذيه دانشگاه

7-عضو كميته اجرايي استقرار سيستم مديريت كيفيت در مركز آموزشي درماني فاطميه (س)

 

 

 

 

 

- شماره تلفن : 33336923-023

- آدرس پستی: سمنان-بلوار مولوی- جنب مسجد آل محمد- معاونت غذا و دارو- آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی