جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار گردید

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار گردید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: انجام کارها و خدمات به صورت تیمی و گروهی بسیار مهم است و این امر باید در فعالیت های مختلف دانشگاه ترویج داده شود که می توان به انجام فعالیت های پژوهشی به صورت تیمی اشاره و تاکید نمود. دکتر دانائی بر لزوم نظارت بر فعالیت های حوزه های مختلف دانشگاه تاکید و این موضوع را از وظایف مهم مدیران دانشگاه دانست.